[1]
H. Ehrlich, V. Kovalchuk, A. Voronkina, I. Vovk, SidkoІ., and M. Tretyakov, “Antimicrobial activity investigation of natural bromotyrosine derivatives”, Reports of Vinnytsia National Medical University, vol. 24, no. 1, pp. 45-50, Feb. 2020.