[1]
KorolТ. М., V. P. Sorokoumov, G. V. Datsenko, V. V. Moshkivskyi, TymoshchukО. О., and TymoshchukS. О., “Morphological peculiarities of pneumonia in the use of antibiotics and antioxidants”, Reports of Vinnytsia National Medical University, vol. 22, no. 4, pp. 604-609, Dec. 2018.