[1]
S. Trukhmanova, L. Netrebin, A. Stelmashchuk, and O. Trukhmanova, “Attitude of the i-st year students of the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, to tobacco smoking”, Reports of Vinnytsia National Medical University, vol. 21, no. 2, pp. 517-520, Sep. 2017.