[1]
O. Veligotskyy, O. Khvisyuk, V. Marchenko, O. Dovzhenko, and I. Rybak, “Simulative training in laparoscopic surgery”, Reports of Vinnytsia National Medical University, vol. 20, no. 1(2), pp. 303-306, Sep. 2017.