Kuleshov, A. V., Y. A. Medrazhevskaya, and L. P. Cherepakhyna. 2020. “Study of Cerebral Hemodynamics in Children With Small Anomalies of the Heart Development”. Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (3), 404-8. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(3)-06.