Malachkova, N.V., N.V. Kryvetska, I.M. Vovk, I.M. Kovalenko, and A.V. Kryzhanovskaya. 2020. “Models of Experimental Pseudomonas Keratitis: Microbiological and Clinical Aspects”. Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (1), 129-33. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(1)-25.