Kolisnyk, P.F., I.V. Baranova, S.P. Kolisnyk, O.V. Dolynna, Y.O. Bezsmertnyi, H.V. Bezsmertna, K.P. Postovitenko, and R.A. Kravets. 2020. “Using an Ozone Therapy in the Treatment of Trophic Ulcers of Low Extremity”. Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (1), 98-105. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(1)-18.