KorolТ. М., V. P. Sorokoumov, G. V. Datsenko, V. V. Moshkivskyi, TymoshchukО. О., and TymoshchukS. О. 2018. “Morphological Peculiarities of Pneumonia in the Use of Antibiotics and Antioxidants”. Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (4), 604-9. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(4)-04.