KOLISNYK, P.; BARANOVA, I.; KOLISNYK, S.; DOLYNNA, O.; BEZSMERTNYI, Y.; BEZSMERTNA, H.; POSTOVITENKO, K.; KRAVETS, R. Using an ozone therapy in the treatment of trophic ulcers of low extremity. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 24, n. 1, p. 98-105, 28 fev. 2020.