EHRLICH, H.; KOVALCHUK, V.; VORONKINA, A.; VOVK, I.; SidkoŠ†.; TRETYAKOV, M. Antimicrobial activity investigation of natural bromotyrosine derivatives. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 24, n. 1, p. 45-50, 28 fev. 2020.