STOROZHUK, O.; SELEZNYOVA, I.; STOROZHUK, L.; STOROZHUK, B.; DOVGALYUK, T.; DANYLENKO, Y. Coagulation and fibrinolytic potential of blood plasma in patients with stage VD CKD, treated by program hemodialysis, as the markers of thrombotic risk. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 22, n. 3, p. 494-497, 28 set. 2018.