TRUKHMANOVA, S.; NETREBIN, L.; STELMASHCHUK, A.; TRUKHMANOVA, O. Attitude of the i-st year students of the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, to tobacco smoking. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 21, n. 2, p. 517-520, 29 set. 2017.