KOSTYUK, G.; KOSTYUK, O.; GOLUBOVSKY, I.; BURKOV, M.; TRILYUK, O.; KOSTYUK, V.; FOMINA, L.; DOVGAN, O. Theoretical substantiation management of pancreas. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 21, n. 2, p. 509-512, 29 set. 2017.