VOLOSHCHUK, N.; ТaranІ.; RederА.; GOLOVENKO, M. EXPERIMENTAL STUDY OF ULCEROGENIC ACTION OF PROPOXAZEPAM. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 22, n. 1, p. 6-9, 8 ago. 2018.