MAIKO, V.; LUTSYSHYN, V.; VOZNYUK, A.; DERKACH, Y.; KOLODIY, V.; GLADKY, V.; FILONENKO, E.; MASHTALER, A.; ANTONIUK, A. Efficiency of the locking intramedullyar osteosynthesis in treatment patients with diaphysis femoral fractures. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 21, n. 2, p. 488-491, 29 set. 2017.