ZAPOROZHCHENKO, B.; KOLODIY, V.; GORBUNOV, A.; MURAVIOV, P.; HOLODOV, I.; SHEVCHENKO, V. "Gasless" laparoscopy in simultaneous surgery of the abdominal cavity, retroperitoneal space and small pelvis cavity. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 20, n. 1(2), p. 260-263, 29 set. 2017.