TKACHENKO, O.; MISCHENKO, V.; KOSHEL, Y.; KOICHEV, E.; SHAPOVALOV, K. Laparoscopically intervention on at bile ducts complications cholelithiasis by obstructive jaundice. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 20, n. 1(2), p. 250-253, 29 set. 2017.