HRUBNIK, V.; PARFENTYEV, R.; KRESYUN, M. Possibilities endoscopic treatment of nodular goiter. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 20, n. 1(2), p. 230-232, 29 set. 2017.