DEMCHUK, Y.; ZHUPANOV, O.; RADIOGA, Y.; KOLOTKO, V.; DOROZHYNSKIY, Y.; TSMOK, S.; KOVAL, V.; TKACHUK, M. Endoscopic markers of lesion of gastrointestinal mucosa by some systemic diseases. Reports of Vinnytsia National Medical University, v. 21, n. 2, p. 473-477, 29 set. 2017.