KorolТ. М., Sorokoumov, V. P., Datsenko, G. V., Moshkivskyi, V. V., TymoshchukО. О., & TymoshchukS. О. (2018). Morphological peculiarities of pneumonia in the use of antibiotics and antioxidants. Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(4), 604-609. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(4)-04