(1)
Kuleshov, A. V.; Medrazhevskaya, Y. A.; Cherepakhyna, L. P. Study of Cerebral Hemodynamics in Children With Small Anomalies of the Heart Development. Reports of Vinnytsia National Medical University 2020, 24, 404-408.