(1)
Khitrik, A.; Yevtushenko, V.; Bushman, V.; Necheporenko, A.; Aksamityeva, M. Stages of Development of Bladder of Rats in the Early Postnatal Period. Reports of Vinnytsia National Medical University 2019, 23, 84-88.