(1)
Kostyuk, G.; Kostyuk, O.; Golubovsky, I.; Burkov, M.; Trilyuk, O.; Kostyuk, V.; Fomina, L.; Dovgan, O. Theoretical Substantiation Management of Pancreas. Reports of Vinnytsia National Medical University 2017, 21, 509-512.