(1)
Veligotskyy, O.; Khvisyuk, O.; Marchenko, V.; Dovzhenko, O.; Rybak, I. Simulative Training in Laparoscopic Surgery. Reports of Vinnytsia National Medical University 2017, 20, 303-306.