(1)
Hrubnik, V.; Parfentyev, R.; Kresyun, M. Possibilities Endoscopic Treatment of Nodular Goiter. Reports of Vinnytsia National Medical University 2017, 20, 230-232.