(1)
Marynchyna, I. M.; Maksumyuk, O. Prognostic Value of Biochemical Screening in Pregnant Women With Hyperandrogenism. Reports of Vinnytsia National Medical University 2017, 20, 72-74.