[1]
Kuleshov, A.V., Medrazhevskaya, Y.A. and Cherepakhyna, L.P. 2020. Study of cerebral hemodynamics in children with small anomalies of the heart development. Reports of Vinnytsia National Medical University. 24, 3 (Oct. 2020), 404-408. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(3)-06.