[1]
Kolisnyk, P., Baranova, I., Kolisnyk, S., Dolynna, O., Bezsmertnyi, Y., Bezsmertna, H., Postovitenko, K. and Kravets, R. 2020. Using an ozone therapy in the treatment of trophic ulcers of low extremity. Reports of Vinnytsia National Medical University. 24, 1 (Feb. 2020), 98-105. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(1)-18.