[1]
KorolТ.М., Sorokoumov, V.P., Datsenko, G.V., Moshkivskyi, V.V., TymoshchukО.О. and TymoshchukS.О. 2018. Morphological peculiarities of pneumonia in the use of antibiotics and antioxidants. Reports of Vinnytsia National Medical University. 22, 4 (Dec. 2018), 604-609. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(4)-04.