[1]
Kostyuk, G., Kostyuk, O., Golubovsky, I., Burkov, M., Trilyuk, O., Kostyuk, V., Fomina, L. and Dovgan, O. 2017. Theoretical substantiation management of pancreas. Reports of Vinnytsia National Medical University. 21, 2 (Sep. 2017), 509-512.