[1]
Veligotskyy, O., Khvisyuk, O., Marchenko, V., Dovzhenko, O. and Rybak, I. 2017. Simulative training in laparoscopic surgery. Reports of Vinnytsia National Medical University. 20, 1(2) (Sep. 2017), 303-306.