Methodological basis of self-training in terms of innovative educational and information space


  • S.I. Savoliuk
Keywords: teaching methods, communication technology, information space

Abstract

Analyzes the existing methodological and technical capabilities for qualitative transformation and adaptation of traditional teaching methods, modern information and communication methods in creative innovative educational technologies that will improve the efficiency and effectiveness of medical education according to the requirements and demands of our time and society.

References

1. Mirokhina, T. V., Balaniuk, T. M. & Bilous, V. S. (Uklad.). (2013). Informatsiini tekhnolohii v navchalno-vykhovnomu protsesi : bibliohrafichnyi pokazhchyk. Vinnytsia: Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. [in Ukrainian].

2. Martseniuk, V. P., Andrushchak, I. Ye. & Kuchvara, O. M. (2015). UML-modeliuvannia systemy pryiniattia rishen v medychnykh naukovykh doslidzhenniakh. Medychna informatyka ta inzheneriia, 2, 27–34. [in Ukrainian].

3. Mintser, O. P. & Vatlitsov, D. V. (2016). Evoliutsiia uzahalnennia, obroblennia ta peredavannia znan u medytsyni ta biolohii. Medychna informatyka ta inzheneriia, 1, 12–14. [in Ukrainian].

4. Kademiia, M. Yu. & Shakhina, I. Yu. (2011). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi: navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: TOV «Planer». [in Ukrainian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Savoliuk, S. (2017). Methodological basis of self-training in terms of innovative educational and information space. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(1), 129-132. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/95

Most read articles by the same author(s)