Family doctor and tactics management of patients with sexually transmitted infections


  • S.A. Bondar
  • A.A. Nalizhytyy
Keywords: infections, sexually transmitted infections, doctors' «general practice-family medicine», clinic ,diagnostics, treatment strategy, methods of prevention

Abstract

The basic data on the urgency of the problem of disease pathology, sexually transmitted diseases, clinical course, diagnosis, treatment and prevention of gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis, urogenital candidiasis, genital herpes. Tactics of conducting this population of patients doctors' general practice-family medicine in outpatient practice.

References

1. Dermatolohiia, venerolohiia. (Red. V.I. Stepanenko). (2012). Kyiv: KNM.

2. Dermatovenerolohiia. Navchalnyi posibnyk. (Red. V.P. Fedotov, A.D. Diudiun, VI. Stepanenko). (2008). Dnipropetrvsk-Kyiv.

3. Sokolovskij, E. V., Kisina, V. I. & Savicheva, A. M. (2010). Klinicheskaya interpretaciya rezultatov mikroskopicheskogo metoda diagnostiki urogenitalnyh infekcij: rekomendacii dlya vrachej. Sankt-Peterburg: (b.i).

4. Mavrov, H. I. Shcherbakova, Yu. V. & Ivashchenko, L. V. (2016). Mekhanizm peredachi virusu imunodefitsytu liudyny statevym shliakhom – kontseptsii zapobihannia. Dermatolohiia ta venerolohiia, 3(73), 29–51.

5. Polovye bolezni. (Red. I.I. Mavrov). (2001). Harkov: (b.i).

6. Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013. (2013). «UNAIDS/IC2502/1/E», WHO.
Published
2017-09-29
How to Cite
Bondar, S., & Nalizhytyy, A. (2017). Family doctor and tactics management of patients with sexually transmitted infections. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(1), 92-95. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/85