Ischemic heart disease among the population of working age in Kyiv region: statistical analysis of the modern epidemiological situation


  • А. V. Ivanyuk
  • N. M. Orlova
Keywords: ischemic heart disease, working-age population, mortality, disability, morbidity, Kyiv region.

Abstract

Annotation. Ischemic heart disease (IHD) is one of the main causes of high mortality, disability and a decrease in the quality of life of the working-age population (WAP) in Ukraine. Aim of the work: to determine the modern features of mortality, disability, prevalence and incidence of ischemic heart disease in the working-age population of the Kyiv region. The analysis of the epidemiology of IHD in the Kyiv region was carried out in dynamics for 2010–2019 and compared to Ukraine. The statistical data of the State Statistics Committee of Ukraine, the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine, and the Kyiv Regional Center for Medical Statistics on mortality, disability, prevalence and incidence of IHD in the working-age population of the Kyiv region were analyzed with the medical-statistical method. It has been established that IHD is a significant cause of the loss of labor potential in the Kyiv region. IHD accounts for every fourth (25.0%) death in the working age, and the regional level of working-age population mortality from IHD is the highest in Ukraine. In the Kyiv region working-age population dies from ischemic heart disease 1.5–1.7 times, and from myocardial infarction – 1.7–1.9 times more often than the average in Ukraine. Regional levels of incidence IHD among working-age population exceed similar indicators in Ukraine by 1.2 times, the incidence of myocardial infarction – 1.5 times, the prevalence of ischemic heart disease – 1.7 times. Identified unfavorable dynamic trends in mortality and prevalence of IHD among the working-age population of the Kyiv region. The mortality rate from IHD among working-age population increased in the Kyiv region in 2019 compared to 2010, by 7.9%. The prevalence of IHD increased during 2010–2018 by 14.4%, and the primary incidence of myocardial infarction – by 14.9%. The unfavorable epidemiological situation with IHD among working-age population in the Kyiv region necessitates improving the system for the prevention and the organization of medical care for patients with IHD in this region.

References

1. Hanziuk, V. A. (2014). Dynamika zakhvoriuvanosti ta poshyrenosti khvorob systemy krovoobihu sered naselennia Ukrainy na suchasnomu etapi: Natsionalnyi ta rehionalnyi aspekty. [Dynamics of morbidity and prevalence of diseases of the circulatory system among the population of Ukraine at the present stage: National and regional aspects]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Health Care Organization of Ukraine, 60 (2), 74–78. DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2014.2.3376

2. Dudnyk, S. V., & Koshelia, I. I. (2017). Khvoroby systemy krovoobihu yak sotsialno-medychna problema. [Diseases of the circulatory system as a socio-medical problem]. Ukraina. Zdorovia natsii - Ukraine. Health of the Nation, 44 (3), 20–21. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_68

3. Ipatov, A. V., Moroz, O. M., Khaniukova, I. Ya., Mametiev, A. O., Sanina, N. A., Korobkin, Yu. I., & Molchanov, R. M. (2020). Osnovni pokaznyky invalidnosti ta diialnosti medyko-sotsialnykh ekspertnykh komisii Ukrainy za 2019 rik: analityko-informatsiinyi dovidnyk [The main indicators of disability and the activities of medical and social expert commissions of Ukraine for 2019: analytical and information guide]. Dnipro: Aktsent PP. ISBN 978-966-921-223-8

4. Kovalenko, V. M., & Dorohoi, A. P. (2016). Sertsevo-sudynni khvoroby: medychno-sotsialne znachennia ta stratehiia rozvytku kardiolohii v Ukraini. [Cardiovascular diseases: medical and social significance and strategy of cardiology development in Ukraine]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, Materialy XVII Natsionalnoho konhresu kardiolohiv Ukrainy – Ukrainian Journal of Cardiology, Proceedings of the XVII National Congress of Cardiologists of Ukraine, Dodatok 3, 5–14. Vziato z http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2016/03D/1_3d_2016.pdf

5. Koshelia, I. I., & Skryp, V. V. (2019). Epidemiolohiia ishemichnoi khvoroby sertsia ta infarktu miokarda v Zakarpatskii oblasti. [Epidemiology of coronary heart disease and myocardial infarction in the Zakarpattia region]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. Health of the Nation, 3 (56), 51–54. DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2019.191633

6. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia vid 26.01.2018 № 157 “Pro vnesennia zmin do deiakykh nakaziv Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy” [Order of the Ministry of Health of January 26, 2018 № 157 “On Amendments to Certain Orders of the Ministry of Health of Ukraine”]. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-18#Text

7. Nakaz MOZ Ukrainy vid 04.10.2018 № 1802 “Pro zatverdzhennia Zmin do nakazu Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 10 lypnia 2007 roku № 378” [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 04.10.2018 № 1802 “On approval of Amendments to the order of the Ministry of Health of Ukraine dated July 10, 2007 № 378”]. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1240-18#Text

8. Pokaznyky zdorovia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorovia v Kyivskii oblasti za 2010–2019 roky [Indicators of public health and use of health resources in Kyiv region for 2018–2019]. KZ KOR “Kyivskyi oblasnyi tsentr medychnoi statystyky” – “Kyiv Regional Center for Medical Statistics”. Kyiv, 2020.

9. Pokaznyky zdorovia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorovia v Ukraini za 2018–2019 roky. [Indicators of public health and use of health resources in Ukraine for 2018–2019]. DZ “Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy” – “Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine”. Kyiv, 2020. Vziato z http://medstat.gov.ua/ukr/main.html

10. Rynhach, N. O., & Lushchyk, L. V. (2018). Rehionalni osoblyvosti vtrat rokiv potentsiinoho zhyttia cherez peredchasnu smertnist vid osnovnykh prychyn v Ukraini. [Regional features of loss of years of potential life due to premature mortality from the main causes in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 34 (3), 39–55. Doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.03.039

11. Terenda, N. O. (2015). Smertnist vid sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan yak derzhavna problema [Mortality from cardiovascular disease as a state problem]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Research, 4, 11–13. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2015_4_5

12. Terenda N.O. (2016). Osnovni tendentsii ta prohnozni otsinky zahalnoi ta pervynnoi zakhvoriuvanosti na ishemichnu khvorobu sertsia v Ukraini [Main trends and prognostic estimates of general and primary incidence of coronary heart disease in Ukraine]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy - Bulletin of Social Hygiene and Health Care Organization of Ukraine, 3 (69), 31–35. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2016_3_8

13. Moran, A. E., Forouzanfar, M. H., Roth, G. A., Mensah, G. A., Ezzati, M., Murray, C. J., & Naghavi, M. (2014). Temporal trends in ischemic heart disease mortality in 21 world regions, 1980 to 2010: the Global Burden of Disease 2010 study. Circulation, 129 (14), 1483–1492. doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.004042

14. OECD (2019). Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (November 2019 version. Retrieved from https://www.oecd.org/health/health-systems/Avoidable-mortality-2019-Joint-OECD-Eurostat-List-preventable-treatable-causes-of-death.pdf

15. Townsend, N., Wilson, L., Bhatnagar, P., Wickramasinghe, K., Rayner, M., & Nichols, M. (2016). Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016, European Heart Journal, 37 (42), 3232–3245. doi.org/10.1093/eurheartj/ehw334
Published
2020-12-28
How to Cite
IvanyukА. V., & Orlova, N. M. (2020). Ischemic heart disease among the population of working age in Kyiv region: statistical analysis of the modern epidemiological situation. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(4), 694-699. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-24
Section
SOCIAL MEDICINE, ORGANIZATION OF HEALTH PROTECTION