The role and place of minimally invasive interventions in the management of patients with obstructive jaundice of various origins


  • V.V. Mishchenko
  • V.V. Grubnik
  • O.I. Tkachenko
  • Y.M. Koshel
Keywords: obstructive jaundice, minimally invasive intervention

Abstract

The analysis of results of treatment of 186 patients with obstructive jaundice of various origins, in medical-therapeutic algorithm that minimally invasive interventions applied. Percutaneous perhepetic drainage duct system of the liver with the installation of external-internal stent and cholecystostomy under ultrasound guidance is the method of choice in patients where the cause of jaundice are the pancreatic head tumors, papillary, cancer defeat biliary tract, the primary gallbladder cancer, metastatic liver disease. Medical approach was to perform endoscopic papilosphincterotomy with lithoextraction, lithotripsy lithoextraction with control performing ERCP in patients where the cause of jaundice were cholelithiasis or choledocholithiasis with gepatico-, choledocho- and residual cholelithiasis, strictures of the common bile duct after cholecystectomy, edematous form of acute pancreatitis, constrictive papillitis large duodenal papilla, pseudotumor form of chronic pancreatitis.

References

1. Babiichuk Yu. V., (2014). Maloinvazyvni endoskopichni transpapiliarni vtruchannia pry mekhanichnii zhovtianytsi u khvorykh pokholoho ta starechoho viku. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu, 1, 1(18), 84–86. [in Ukrainian].

2. Ohorodnyk, P. V., Deinychenko, A. H. & Khrystiuk, D. I. (2012). Endoskopichni transpapiliarni metody likuvannia kholedokholitiazu, sprychynenoho mnozhynnymy konkrementamy. Klinichna khirurhiia, 1, 10–13. [in Ukrainian].

3. Nichitajlo, M. E. & Grubnik, V. V. (2005). Miniinvazivnaya hirurgiya patologii zhelchnyh protokov. Kyiv: Zdorovia. [in Russian].

4. Drobkov, O. L., Davydov, D. M. & Kadochnykov, V. S. (2014). Prohnostychne znachennia tsyklichnykh nukleotydiv v otsintsi funktsionalnoho stanupechinky u khvorykh na hostryi kholetsystyt. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu, 1, 2(18), 183–186. [in Ukrainian].

5. Hvorostov, E. D., Bychkov, S. A. & Grinev, R. N. (2013). Etapnoe lechenie ZhKB, oslozhnennoj holedoholitiazom. Kharkivska khirurhichna shkola, 1, 119-121. [in Russian].

6. Sumiyama, K. & Rajan, E. (2006). Endoscopic Caps. Techniques in Gastrointestinal Endoscopy, 8, 28–32.
Published
2017-09-29
How to Cite
Mishchenko, V., Grubnik, V., Tkachenko, O., & Koshel, Y. (2017). The role and place of minimally invasive interventions in the management of patients with obstructive jaundice of various origins. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(1), 82-84. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/82