Errors in the diagnosis of syphilitic infection


  • S. A. Bondar
  • A. A. Nalizhitiy
  • L. L. Garmash
  • O. M. Pichkur
  • S. O. Kachula
Keywords: syphilis, clinic, diagnosis, treatment.

Abstract

Annotation. Syphilis remains one of the infections of particular concern worldwide, being one of the most important medical and social problems. Scientists' reports and WHO data show an increase in the incidence of sexually transmitted diseases. Syphilitic infection is still a pressing problem in Ukraine. Because syphilis facilitates the transmission of HIV and STIs, a comprehensive model for the prevention of HIV, STIs, and syphilis at the same time is needed. This requires the health authorities to strengthen treatment and prevention measures, among which an important role is to improve the skills of doctors in modern clinics and early diagnosis of luteal infection. Mistakes made by doctors are one of the reasons for the spread of infection, the development of severe, often disabling lesions of the patient’s internal organs and nervous system. The purpose of the work is to improve the diagnosis of syphilitic infection, which contributes to the effective fight against the spread of syphilis in Ukraine. 4 cases of syphilis in patients who applied to the Vinnytsia Regional Clinical Dermatological and Venereological Dispensary and were consulted by the staff of the Department of Dermatology and Venereal Diseases of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, they were verified the diagnosis of syphilis and received specific treatment. During the examination of patients with syphilis with clinical manifestations of infection by doctors of various profiles in 14% of patients, the true disease remained undiagnosed. The analysis of diagnostic errors of syphilis in the primary period, when patients with classic manifestations of syphilitic infection visited 4–6 doctors of different profiles. The errors made by doctors were divided as follows: dermatovenereologists – 21%, surgeons – 26%, obstetricians and gynecologists – 22%, physicians – 19%, oncologists, dentists and other specialists – 12%. Thus, timely diagnosis of syphilitic infection is one of the most important points in a set of national measures to combat this infection.

References

1. Anfilova, M. R. (2008). Suchasni rehionalni kliniko-epidemiolohichni osoblyvosti syfilitychnoi infektsii [Modern regional clinical and epidemiological features of syphilitic infection]. Dermatovenerologiya Kosmetologiya Seksopatologiya – Dermatovenereology Cosmetology Sexopathology, 3–4 (11), 85–90. Vziato z https://cyberleninka.ru/article/n/suchasni-regionalni-kliniko-epidemiologichni-osoblivosti-sifilitichnoyi-infektsiyi

2. Volkoslavskaya, V. N., & Gutnev, A. L. (2011). Dinamika zabolevaemosti patologiey kozhi i infektsiyami, peredayushchimisya polovym putem naseleniya Ukrainy za poslednie gody (2000–2009 gg.) [Dynamics of the incidence of skin pathology and sexually transmitted infections in the population of Ukraine in recent years (2000-2009)]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva – Journal of Dermatovenereology and Cosmetology named after M. O. Torsuev, 1–2, 6–13. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/jdkit_2011_1-2_4

3. Volkoslavskaya, V. N., & Gutnev, A. L. (2013). Ocherk zabolevaemosti infektsiyami, peredayushchimisya polovym putem, v Ukraine [Outline of the incidence of sexually transmitted infections in Ukraine]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva – Journal of Dermatovenereology and Cosmetology named after M. O. Torsuev, 1–2 (30), 108–113. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/jdkit_2013_1-2_24

4. Gamarnik, L. I. (2010). Kliniko-epidemiologicheskie osobennosti infektsiy, peredayushchikhsya polovym putem, v gruppakh riska [Clinical and epidemiological features of sexually transmitted infections in risk groups]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva – Journal of Dermatovenereology and Cosmetology named after M. O. Torsuev, 3–4 (22), 67–69. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/jdkit_2010_3-4_15

5. Kovalova, L. M., & Kovtun, L. O. (2017). Sotsialno-epidemiolohichna kharakterystyka khvorykh na syfilis u Chornomorskomu rehioni Ukrainy [Socio-epidemiological characteristics of syphilis patients in the Black Sea region of Ukraine]. Dermatovenerologiya. Kosmetologiya. Seksopatologiya – Dermatovenereology. Cosmetology. Sexopathology, 1–4, 153–163. Vziato z http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3316

6. Kovalova, L. M., Kovtun, L. O., & Slobodianik, Ya. I. (2017). Deiaki sotsialno-epidemiolohichni aspekty u khvorykh na syfilis u Odeskomu rehioni, Materialy III (Х) zizdu Ukrainskoi asotsiatsii likariv-dermatovenerolohiv i kosmetolohiv (22-23 lystopada 2017 r., Lviv) [Some socio-epidemiological aspects in patients with syphilis in the Odessa region, Proceedings of the III (X) Congress of the Ukrainian Association of Dermatovenereologists and Cosmetologists (November 22-23, 2017, Lviv)]. Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii – Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology, 4 (67), 111–112. Vziato z http://ujdvc.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=67

7. Korolenko, V. V. (2016). Analiz epidemiolohichnoi sytuatsii shchodo syfilisu v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, yak peredumova stvorennia systemy derzhavnoho upravlinnia sotsialno nebezpechnymy infektsiiamy [Analysis of the epidemiological situation regarding syphilis in the European Union and the United States of America, as a prerequisite for the creation of a system of public management of socially dangerous infections]. Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii – Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology, 2 (61), 98–103. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2016_2_21

8. Mavrov, I. I. (2005). Polovye bolezni: rukovodstvo dlya vrachey, internov i studentov (5-e izd. pererabotan. i dopolnen.) [Sexually transmitted diseases: a guide for doctors, interns and students (5th ed. Revised and supplemented.)]. Kharkov: Fakt. ISBN 966-637-362-9 : 77.00

9. Mavrov, G. I., Nagornyy, A. Ye., & Chinov, G. P. (2010). Infektsii, peredayushchiesya polovym putem, i problema seksualnogo i reproduktivnogo zdorovya [Sexually transmitted infections and the problem of sexual and reproductive health]. Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia – Clinical immunology. Allergology. Infectology, 1, 5–15. Vziato z https://kiai.com.ua/ru/archive/2010/1/article-430/infekcii-peredayushchiesya-polovym-putem-i-problema-seksualnogo-i-reproduktivnogo-zdorovya-nacii

10. Mavrov, H. I., & Myroniuk, V. I. (2014). Syfilis u spozhyvachiv psykhoaktyvnykh rechovyn: systematychnyi ohliad literatury [Syphilis in consumers of psychoactive substances: a systematic review of the literature]. Dermatolohiia ta venerolohiia – Dermatology and venereology, 3 (65), 15–30. Vziato z https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/142221.pdf

11. Mavrov, H. I., & Myroniuk, V. I. (2017). Syfilis sered spozhyvachiv psykhoaktyvnykh rechovyn: kliniko-epidemiolohichni ta serolohichni osoblyvosti [Syphilis among consumers of psychoactive substances: clinical, epidemiological and serological features]. Dermatovenerologiya. Kosmetologiya. Seksopatologiya – Dermatovenereology. Cosmetology. Sexopathology, 1–4, 148–152. Vziato z http://repo.dma.dp.ua/3315/

12. Milich, M. V. (1987). Evolyutsiya sifilisa [Evolution of syphilis]. M.: Meditsina.

13. Myroniuk, V. I. (2018). Infektsii, shcho peredaiutsia statevym shliakhom, sered osib, yaki spozhyvaiut psykhoaktyvni rechovyny – rozpovsiudzhenist ta ryzyky zarazhennia [Sexually transmitted infections among people who consume psychoactive substances are the prevalence and risks of infection]. Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii – Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology, 1 (68), 67–71. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2018_1_12

14. Radionov, V. G. (2009). Entsiklopedicheskiy slovar dermatovenerologa [Encyclopedic Dictionary of Dermatovenereologist]. Lugansk: OAO “Lugansk. obl. tipografiya”. ISBN 978-966-7566-69-2

15. Stepanenko, V. I. (Red.). (2012). Dermatologiya, venerologiya: uchebnik [Dermatology, venereology: textbook]. K.: KIM.

16. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. (2017). Pokaznyky likuvalno-profilaktychnoi dopomohy khvorym shkirnymy i venerychnymy zakhvoriuvanniamy v Ukraini [Indicators of treatment and prevention of patients with skin and sexually transmitted diseases in Ukraine]. K.: Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy – Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine

17. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. (Prepared by K. A. Workowski, S. M. Berman). (2006). Sexually transmitted diseases treatment guidelines. MMWR, 55 (RR11), 1–94. Retrieved from https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5511a1.htm

18. Goh, B. T., & Van Voorst Vader, P. C. (2001). Europen giudeline for the manadgement of syphilis. International Jornal of STD & AIDS, 12 (3), 14–26. https://doi.org/10.1258/0956462011924065

19. Holman, K. M., & Hook, E. W. 3rd (2013). Clinical Management of Early Siphilis. Expert. Rev. Anti Infect. Ther., 11 (8), 839–843. doi: 10.1586/14787210.2013.814865

20. Lipozencic, I., Morinovic, B., & Gruber, F. (2014). Endemic syphilis in Europe. Clinics in Dermatology, 32 (2), 219–226. doi: 10.1016/j.clindermatol.2013.08.006

21. Plitt, S. S., Sherman, S. G., Strathdee, S. A., & Taha, T. E. (2005). Herpes simplex virus 2 and syphilis amond yound drug users in Baltimore, Marylend. Sex. Transm. Infections, 81 (3), 248–253. doi: 10.1136/sti.2004.011544
Published
2020-12-28
How to Cite
Bondar, S. A., Nalizhitiy, A. A., Garmash, L. L., Pichkur, O. M., & Kachula, S. O. (2020). Errors in the diagnosis of syphilitic infection. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(4), 679-683. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-21