Reforming healthcare to strengthen the mental health of the population of Ukraine and the experience of EU countries


Keywords: mental health, WHO, action plan, deinstitutionalization, mental disorders, psychotherapeutic assistance.

Abstract

Annotation. This work aims to study the problem of mental health of the population of Ukraine in the organization of psychiatric care and the comparative experience of the countries of the European Union. The methods used in work: biblio-semantic, historical, content analysis. The article is devoted to the problem of mental health in Ukraine and the EU countries. Statistical data in Ukraine show an increase in the number of mental disorders due to the emergence of many problems: poverty, unemployment, conflict in the East, and displacement of people due to the JFO/ATO, which is a significant burden country. The WHO pays much attention in this direction: it analyzes each state and provides recommendations, an action plan, examples from other countries in which our experience in improving mental health, and quickly resolving issues.

References

1. General'naya assambleya VPA. (1983). Gavajskaya deklaraciya ІІ Vsemirnoj psikhiatricheskoj associacii. dokument 995_872 [General Assembly of the WPA. (1983). Hawaiian Declaration II of the World Psychiatric Association. document 995_872]. Vena. Avstriya. Vzyato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_872#Text

2. Deklaraciya VOOZ (2008). O psikhicheskom zdorov'e v stranakh, kotorye obrazovalis' posle raspada SSSR [WHO Declaration (2008). About mental health in countries that were formed after the collapse of the USSR]. Merano, Italiya.

3. Zakon Ukrainy “Pro psykhiatrychnu dopomohu” (iz zminamy). (2000). [Law of Ukraine “On Psychiatric Care” (as amended). (2000)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 19, 143. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text

4. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo nadannia psykhiatrychnoi dopomohy”. № 2205-VIII. (2017). [Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Provision of Psychiatric Care”. № 2205-VIII. (2017)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) – Information of the Verkhovna Rada (VVR), 51–52, 448. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2205-19#Text

5. Zaklyuchitel'nyj akt Soveshchaniya po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Evrope. Khel'sinki, 1975, dokument 994_055. [Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe. Helsinki, 1975, document 994_055]. V Sbornik dejstvuyushchikh dogovorov, soglashenij i konvencij, zaklyuchennykh SSSR s inostrannymi gosudarstvami [In the Collection of existing treaties, agreements and conventions concluded by the USSR with foreign states]. (1977), XXXI, 544–589. Moskva. Vzyato s https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text

6. Zakal, Yu. (2011). Pro okhoronu zdorovia v Respublitsi Polshcha [On health care in the Republic of Poland]. Vestnik Associacii psikhiatrov Ukrainy – Bulletin of the Association of Psychiatrists of Ukraine, 02. Vziato z http://www.mif-ua.com/archive/article/27208

7. Imerelli, R. E., Kazachynska, K. P., Moisa, B. S., & Shum, S. S. (2016). Prava osib iz problemamy psykhichnoho zdorovia. Dotrymannia prav liudyny u psykhiatrychnykh likarniakh. Analitychnyi zvit Ukrainskoi Helsinskoi spilky z prav liudyny. Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny [Rights of people with mental health problems. Respect for human rights in psychiatric hospitals. Analytical report of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Ukrainian Helsinki Human Rights Union]. Kyiv: KYT. ISBN 978-966-2279-50-4

8. Kachaeva, M. A., Shport, S. V., & Trushchelev, S. A. (2017). Strategicheskie napravleniya deyatel'nosti VOZ po okhrane psikhicheskogo zdorov'ya naseleniya [Strategic directions for WHO's work on public mental health]. Rossijskij psikhiatricheskij zhurnal – Russian Psychiatric Journal, 7, 10–23. Vzyato s https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-napravleniya-deyatelnosti-voz-po-ohrane-psihicheskogo-zdorovya-naseleniya

9. Kontseptualna zapyska. Ekspertnyi komitet VPA shchodo kryzy psykhichnoho zdorovia v Ukraini. (cherven 2020). Chkoniia, E., Delespol, F., Hermanavichius, A., Keikens, R., Kutsenok, I., Shultse, M., Skokauskas, N., & Van Voren, R. (chleny Ekspertnoi komisii) [Conceptual note. VPA Expert Committee on the Mental Health Crisis in Ukraine. (June 2020). Chkonia, E., Delespol, F., Germanovichus, A., Keikens, R., Kutsenok, I., Schulze, M., Skokauskas, N., & Van Warren, R. (members of the Expert Commission)]. World Psychiatric Association. Advance Psychiatry and Mental Health Across the World. Vziato z https://www.gip-global.org/files/ukraine-policy-brief-final-ua.pdf

10. Kontseptsiia rozvytku okhorony psykhichnoho zdorovia v Ukraini na period do 2030 roku (2018) [The concept of mental health development in Ukraine for the period up to 2030 (2018)]. Neironews. Psykhonevrolohiia ta neiropsykhiatriia – Neuronews. Psychoneurology and Neuropsychiatry, 2 (95), 6–10. Vziato z https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_6-10_0b35833a1f3740556679e3ee6aec50ba.pdf

11. Kompleksnyi plan dii VOOZ shchodo psykhichnoho zdorovia na 2013–2020 roky. (2013). 66-a Vsesvitnia Asambleia [WHO Comprehensive Mental Health Action Plan for 2013-2020. (2013). 66th World Assembly]. Zheneva.

12. Konventsiia № ETS N005 vid 04.11.1950. “Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod”. Rym. Data nabuttia chynnosti: 11.09.97 r. [Convention № ETS N005 of 04.11.1950. “On the protection of human rights and fundamental freedoms”. Rome. Date of entry into force: 11.09.9]. Vziato z http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1950_11_04/an/2/MU50K02U.html

13. Oksentiuk, N. V. (2018). Problemy psykhichnoho zdorovia: Yevropeiskyi dosvid [Mental health problems: The European experience]. Psykholohiia: realnist i perspektyvy – Psychology: Reality and Perspectives, 10, 106–113. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2018_10_19

14. Organizaciya sluzhb okhrany psikhicheskogo zdorov'ya. VOOZ. 2003. Svod metodicheskikh rekomendacij po voprosam politiki i okazaniya uslug v oblasti psikhicheskogo zdorov'ya. Istochnik [Organization of mental health services. WHO. 2003. Consolidated Guidelines for Mental Health Policy and Service Delivery. Source]: Organization of services for mental health. Geneva, World Health Organization, 2003 (Mental Health Policy and Service Guidance Package).

15. Polozhenie i vzglyady Vsemirnoj psikhiatricheskoj associacii o pravakh i yuridicheskoj zashchite psikhicheski bol'nykh, VIII Vsemirnyj kongress po psikhiatrii [Position and views of the World Psychiatric Association on the rights and legal protection of the mentally ill, VIII World Congress of Psychiatry]. Afiny, Greciya, 1989, dokument 995_871

16. Psykhichne zdorovia na perekhidnomu etapi: rezultaty otsiniuvannia ta rekomendatsii dlia intehratsii okhorony psykhichnoho zdorovia v systemu pervynnoi medychnoi dopomohy ta hromadski platformy v Ukraini. Mizhnarodnyi medychnyi korpus za pidtrymky hrupy Svitovoho Banku [Transitional mental health: evaluation results and recommendations for integrating mental health into primary care and community-based platforms in Ukraine. International Medical Corps with the support of the World Bank Group]. World Bank Group. documents.worldbank.org › 120767-Ukrainian-PUBLIC-mental-health-UA ipz.org.ua › uploads › 2018/01 › MH-report-for_INTERNET_All_ua

17. Rezoliutsyia 46/119 Zashchyta lyts s psykhycheskymy zabolevanyiamy y uluchshenye psykhyatrycheskoi pomoshchy, 1992, dokument 995_905 [Resolution 46/119 Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care, 1992, document 995_905]. Vziato s https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_905#Text

18. Toresini, L. (2008). Deinstitucionalizaciya psikhiatricheskoj pomoshchi v Evrope [Deinstitutionalization of mental health care in Europe]. Nejronews: Psikhonevrologiya i nejropsikhiatriya – Neuronews: Psychoneurology and neuropsychiatry, 6 (11). Vzyato z https://neuronews.com.ua/ru/archive/2008/6%2811%29/article-150/deinstitualizaci-psihiatricheskoy-pomoshchi-v-evrope#gsc.tab=0

19. Khobzei, M. K., Voloshyn, P. V., & Maruta, N. O. (2010). Sotsialno-oriientovana psykhiatrychna dopomoha v Ukraini: problemy ta rishennia [Socially-oriented psychiatric care in Ukraine: problems and solutions]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, 18, 3 (64), 10–14. Vzyato z https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19692812

20. Cyganok, L. (2007). Reformirovanie psikhiatricheskoj sluzhby. Opyt SSHA i Evropy [Reform of the mental health service. The experience of the USA and Europe]. Nezavisimyj psikhiatricheskij zhurnal – Independent Psychiatric Journal, 3, 64–74. Vziato s http://www.npar.ru/journal/2007/3/reforming.htm

21. Chorna, V. V. (2020). Determinatsiia psykhichnoho zdorovia naselennia Ukrainy ta krain YeS [Determination of mental health of the population of Ukraine and EU countries]. Dovkillia ta zdorovia – Environment and health, 2 (95). https://doi.org/10.32402/dovkil2020.02.04710. 11

22. Chorna, V. V., Khliestova, S. S., Humeniuk, N. I., Makhniuk, V. M., & Sydorchuk, T. M. (2020). Pokaznyky zakhvoriuvanosti i poshyrenosti ta suchasni pohliady na profilaktyku khvorob [Incidence and prevalence rates and current views on disease prevention]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Report of Vinnytsia National Medical University, 24 (1), 158–164. Doi: 10.31393/reports-vnmedical-2020-24(1)-31

23. Chorna, V. V., Serheta, I. V., & Makhniuk, V. M. (2019). Suchasni pidkhody do stvorennia vnutrishnolikarnianoho komfortu dlia khvorykh ta medychnoho personalu v psykhiatrychnykh zakladakh okhorony zdorovia [Modern approaches to the creation of in-hospital comfort for patients and medical staff in psychiatric health care facilities]. Biomedical and Biosocial anthropology, 35, 48–53. DOI: 10.31393/bba34-2019-08

24. Chorna, V. V., Makhniuk, V. M., Khliestova, S. S., & Humeniuk, N. I. (2020). Do pytannia styhmatyzatsii psykhichno khvorykh z boku studentiv medykiv ta medychnoho personalu psykhiatrychnykh zakladiv ta zakhody po yii minimizatsii [On the issue of stigmatization of the mentally ill by medical students and medical staff of psychiatric institutions and measures for its minimization]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu - Reports of Vinnytsia National Medical University, 24 (2), 309–316. Doi: 10.31393/reports-vnmedical-2020-24(2)-19

25. Chorna, V. V. (2020). Motyvatsiia i pratsezdatnist medychnykh pratsivnykiv sfery okhorony psykhichnoho zdorovia yak predyktor yikh psykholohichnoho blahopoluchchia [Motivation and efficiency of medical workers in the field of mental health as a predictor of their psychological well-being]. Dovkillia ta zdorovia – Environment and health, 4 (97), 53–60. Vziato z http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=49F927A215C2B026C22586400055AD60

26. Iurnyk, S. V., Seniuk, B. P., & Savka, S. D. (2017). Prava liudyny u sferi nadannia psykhiatrychnoi dopomohy [Human rights in the field of psychiatric care]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of problems of biology and medicine, 3, 2 (138), 148–150.

25. Boyer, L., Fond, G., Devictor, B. & Llorca, P.M. (2016). Reflection on the psychiatric financial allocation in France. Encephale, 42 (4), 379–381. doi: 10.1016/j.encep.2016.03.014

26. Elgeti, H. (2019). Psychiatric reform needs good planning-a national, federal, and regional responsibility. Bundesgesundheits, latt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 62 (2), 222–229. doi: 10.1007/s00103-018-2872-2

29. Hadlaczky, G., Stefenson, A., & Wasserman, D. (2012). The state of psychiatry in Sweder. Int. Rev. Psychiatry, 24 (4), 356–362. doi: 10.3109/09540261.2012.690338

30. Honig, A., Sierink, D., & Verwey, B. (2016). The tasks and aims of hospital psychiatry today and in the future. Tijdschr Psychiatr, 58 (10), 733–738. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27779291/

31. Nemeth, A. (2019). Potential directions of development of the Hungarian Mental Health System. Psychiatr. Hung, 34 (4), 380–392. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31767798/

32. Satiani, A., Niedermier, J., Satiani, B., & Svendsen, D. P. (2018). Projected Workforce of Psychiatrists in the United States: A Population Analysis. Psychiatr. Serv., 69 (6), 710–713. doi: 10.1176/appi.ps.201700344

33. Daniel Soranz, & Luis Augusto Coelho Pisco (2017). Primary Health Care Reform in the cities of Lisbon and Rio de Janeiro: context, strategies, results, learning and challenges. Cien Saude Colet., 22 (3), 679–686. doi: 10.1590/1413-81232017223.33722016

34. “Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego” 19 sierpnia 1994 r. “Zakon z okhoronoiu psykhichnoho zdorovia” Respubliky Polshcha 19.08.94 r. [Law on Mental Health ”of the Republic of Poland on August 19, 1994].
Published
2020-10-12
How to Cite
Chorna, V. V. (2020). Reforming healthcare to strengthen the mental health of the population of Ukraine and the experience of EU countries. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(3), 469-478. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(3)-17
Section
SOCIAL MEDICINE, ORGANIZATION OF HEALTH PROTECTION

Most read articles by the same author(s)