Evaluation of the relevance of the application of innovative teaching methods in the context of distance education


Keywords: innovative teaching methods, mental map, “case technology,” problem lecture, distance education.

Abstract

Annotation. The purpose of the work is to substantiate the feasibility of implementing innovative technologies, forms, and methods of teaching in the educational process of higher education institutions, as the main factor in the formation of professional skills of future professionals in terms of combined distance learning. The following methods have been using at work: biblio-semantic, historical, and content analysis. The issues of implementation of innovative teaching methods in higher education students in the conditions of distance learning are covered, namely: the creation of "intelligence map" on a given topic and independent work of students in "small group," the efficiency of application of "case technologies" in practical classes and conducting seminars in the format of a problem lecture. The importance of innovative training in the process of forming professional skills of future specialists in the conditions of combined classroom and distance education has been emphasizing.

References

1. Aleksiuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia: pidruchnyk dlia stud., aspirantiv ta molodykh vykl. Vuziv [Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory: a textbook for students, graduate students and young university teachers]. Mizhnar. fond “Vidrodzhennia” [International Renaissance Foundation]. Kyiv: Lybid. Vziato z http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004615.

2. Bystrova, Yu. V. (2015). Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [Innovative teaching methods in higher education in Ukraine]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo – Law and innovation society, 1, 27–33. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_1_5.

3. Voronczova, I. V. (2017). MIND MAP yak zasib pidvy`shhennya efekty`vnosti grafichnoyi pidgotovky` studentiv texnichny`x koledzhiv [MIND MAP as a means of improving the effectiveness of graphic training of students of technical colleges]. Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vihovannya v zakladah osviti – Updating the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions, 17 (60), 288–291. Vzyato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_17_79.

4. Halytsia, I., & Halytsia, O. (2011). Intelektualno-konkurentni ihry yak kreatyvnyi mekhanizm aktyvizatsii pedahohichnoho, naukovoho ta innovatsiinoho protsesiv [Intellectual and competitive games as a creative mechanism for activating pedagogical, scientific, and innovative processes]. Vyshcha shkola – Higher School, 1, 104–107.

5. Hatchenko, R. I. (2018). Kharakterystyka dystantsyonnoho obuchenyia. [Characteristics of distance learning]. Dystantsiine navchannia – start iz sohodennia v maibutnie, Materialy III vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu – Distance learning – a start from the present to the future, Proceedings of the III All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation, (96, 8). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina.

6. Dobroskok, I. I., Kotsur, V. P., Nikitchyna, S. O. & Shkira, O. I. (2008). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii shkoli [Innovative pedagogical technologies: theory and practice of use in higher school]. Pereiaslav-Khmelnyts. derzh. ped. un-t im. H. Skovorody, In-t ped. osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Vydavnytstvo S. V. Karpuk. ISBN 978-966-8906-23-7.

7. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”, 2014 r. №1556 VII, Ofits. visn. Ukrainy [Law of Ukraine “On Higher Education”, 2014 №1556 VII, Official Gazette of Ukraine].

8. Klimova, H. P. (2015). Paradyhmalni kontsepty innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy [Paradigmatic concepts of innovative development of higher education in Ukraine]. Pravo ta innovatsii – Law and Innovation, 1, 11–18. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_1_3.

9. Kliap, M. (2015). Innovatsiini metody navchannia u VNZ yak instrument internatsionalizatsii vyshchoi osvity [Innovative teaching methods in higher education as a tool for internationalization of higher education]. Vyshcha osvita v Ukraini – Higher Education in Ukraine, 4, 45–53. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_4_9.

10. Kremen, V. H., Ilin, V. V., Proleiev, S. V., & Shmorhun, O.O. (2008). In-t obdar. dytyny APN Ukrainy [Inst gift. child of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kyiv: Ped. Dumka.

11. Lysenko, M. V. (2013). Innovatsiina paradyhma vyshchoi osvity Ukrainy za umov perekhodu do informatsiinoho suspilstva [Innovative paradigm of higher education in Ukraine in the transition to the information society]. (Dys. kand. filos. nauk). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, Kyiv. Vziato z https://rada.kpi.ua/files/aref%20Lysenko.pdf.

12. Mezhdunarodnoe byuro truda. Administrativnyj sovet. 319-ya sessiya. (2013). Programma ustojchivogo razvitiya na period posle 2015 goda [The sustainable development program for the period after 2015]. Zheneva, 16–31 oktyabrya 2013g. Vzyato s http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_221646.pdf.

13. Topol, I. O. (2018). Vprovadzhennia onlain-kursu yak element dystantsiinoi formy navchannia u navchalnyi protses kafedry mikrobiolohii, virusolohii ta imunolohii [Introduction of an online course as an element of distance learning in the educational process of the Department of Microbiology, Virology and Immunology]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 58–61. DOI:10.11603/me.2414-5998.2018.1.8520.

14. Turkot, T. I. (2011). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Higher school pedagogy: a textbook for students of higher educational institutions]. Kyiv: Kondor. Vziato z http://lib.khnu.km.ua/fond/NOV/new_11_2011/442159.htm.

15. Kharkivska, A. A. (2013). Systemnyi pidkhid ta innovatsii v suchasnii pedahohichnii nautsi [System approach and innovations in modern pedagogical science]. Mizhnarodnyi naukovyi visnyk: zb. nauk. statei za materialamy ХХVІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – International Scientific Bulletin: Coll. Science. articles on the materials of the XXVІІ International scientific-practical conference, 8 (27), 31–35. Uzhhorod- Budapesht: DVNZ “UzhNU”.

16. Zixing Shen, Songxin Tan & Keng Siau. (2018). Use of mental models and cognitive maps to understand studens' learning challenges. Journal of Education for Business, 94, 281–289. Doi.org/10.1080/08832323.2018.1527748.
Published
2020-10-12
How to Cite
Gumeniuk, N. I., Romanovska, O. O., Matviychuk, M. V., Korolyova, N. D., Chorna, V. V., Khlestova, S. S., Humeniuk-Chaus, J. K., Polyarush, V. V., Sidorchuk, T. M., & Angelska, V. Y. (2020). Evaluation of the relevance of the application of innovative teaching methods in the context of distance education. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(2), 292-296. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(2)-16