Spontaneous splenic rupture


  • I. O. Kozak
  • S. A. Sukhodolia
  • L. I. Kozak
  • V. V. Ladyshkin
Keywords: spontaneous splenic rupture, diagnostics, surgical treatment.

Abstract

Annotation. We represent a clinical case of spontaneous rupture of the spleen in a patient 35 years old without of signs of injury and pathological changes of the organ. Based on own clinical experience and literature review, the extreme rarity of such pathology, the atypicality of its clinical manifestations, the causes of diagnostic errors and grave consequences are considered. It is noted that in the operation for acute appendicitis in the absence of destructive changes in the appendix, it is mandatory to search for the cause of abdominal pain, one of which may be a spontaneous rupture of the spleen.

References

1. Bogomolov, D. V., & Dolzhanskij, O. V. (2002). Gemorragicheskaya psevdokista podzheludochnoj zhelezy so spontannym razryvom selezenki [Hemorrhagic pseudocyst of the pancreas with spontaneous rupture of the spleen]. Arhiv patologii – Archive of pathology, 64 (4), 44–45. Vziato s http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=78486

2. Herliak, S. M. (2013). Osoblyvosti diahnostyky ta likuvannia rozryvu selezinky pry vahitnosti [Features of diagnosis and treatment of splenic rupture during pregnancy]. Shpytalna khirurhiia – Hospital surgery, 4, 119–121. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpkhir_2013_4_38

3. Geller, A. N., & Geller, S. I. (1973). O spontannyh razryvah selezenki [About spontaneous rupture of the spleen]. Klinicheskaya hirurgiya – Clinical surgery, 11, 79–80.

4. Yevstakhevych, Yu. L., Yevstakhevych, I. Y., Semerak, M. M., & Lohinskyi, V. Ye. (2019). Splenektomiia v likuvanni khronichnoi limfotsytarnoi leikemii [Splenectomy in the treatment of chronic lymphocytic leukemia]. Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Radiological Journal, 27 (3), 172–175. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/URLZh_2019_27_3_4

5. Karandashev, A. A. (2004). Vliyanie obyoma morfologicheskih dannyh na vozmozhnost ustanovleniya mehanizma obrazovaniya povrezhdeniya selezyonki [Influence of the volume of morphological data on the possibility of establishing the mechanism of spleen injury formation]. V A. A. Karandashev, & Yu. S. Morozova (Red.). Sovershenstvovanie sud.-med. ekspertizy v usloviyah reformirovaniya VS RF [Improvement of the court. - honey. expertise in the context of reforming the RF Armed Forces], (ss. 102–105). Moskva.

6. Polynskij, A. A. & Suhockij, D. V. (2013). Spontannyj razryv selezenki, kak pokazatelnyj priznak hronicheskogo limfolejkoza [Spontaneous rupture of the spleen as an indicative symptom of chronic lymphocytic leukemia]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta – Journal of Grodno State Medical University, 4, 124–125. Vzyato s http://elib.grsmu.by/handle/files/2405

7. Rakshina, N. I., & Golovanov, E. S. (2004). Spontannyj razryv selezenki u rebenka pri tyazheloj forme mononukleoza [Spontaneous rupture of the spleen in a child with severe mononucleosis]. Detskaya hirurgiya – Pediatric Surgery, 4, 49. Vzyato s http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=114500

8. Shevchuk, M. M, & Hryhoriichuk, V. I. (2019). Problemni pytannia spontannoho (atravmatychnoho) rozryvu selezinky yak uskladnennia hostroho hemorahichnoho pankreatytu ta pankreonekrozu u sudovo-medychnii praktytsi (Aktualni pytannia sudovo-medychnoi ekspertyzy) [Problematic issues of spontaneous (atraumatic) rupture of the spleen as a complication of acute hemorrhagic pancreatitis and pancreatic necrosis in forensic practice (Current issues of forensic examination)]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovynian Medical Bulletin, 23 (2), 136–140. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2019_23_2_26

9. McCormick G. M. 2nd, & Young, D. B. (1995). Spontaneous rupture of the spleen. Afatal complication of pregnancy. Am. J. Forensic. Med. Pathol., 16 (2), 132–134. doi: 10.1097/00000433-199506000-00010

10. Aubrey-Bassler, F. K., & Sowers, N. (2012). 613 cases of splenic rupture without risk factors or previously diagnosed disease: A systematic review. BMC Emergency Medicine, 12 (11). doi: 10.1186/1471-227X-12-11

11. Rice, J. P., & Sutter, C. M. (2010). Spontaneous splenic rupture in an active duty Marine upon return from Iraq: a case report. J. Med. Case Rep., 4, 353.

12. Srihari, V., Jayaram, J., Baleswari, G., Sabira, S., Kumar, M. N., & Mallikarjuna, N. (2015). Spontaneous rupture of the spleen: A case report and review of the literature. J. NTR Univ. Health. Sci., 4, 199–201. Retrieved from http://www.jdrntruhs.org/text.asp?2015/4/3/199/165407

13. Schattner, A., Meital, A., & Mavor, E. Red-flag Syncope: Spontaneous Splenic Rupture. Am. J. Med., 127 (6), 501–502. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.02.024
Published
2020-10-12
How to Cite
Kozak, I. O., Sukhodolia, S. A., Kozak, L. I., & Ladyshkin, V. V. (2020). Spontaneous splenic rupture. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(2), 250-252. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(2)-09