The level of psychosocial stress and mental health state in sailors of long-distance voyages


  • K.A. Kosenko
Keywords: sailors of long-distance voyages, psychosocial stress, mental health disorders.

Abstract

Annotation. The purpose of the work is to study the level of psychosocial stress and mental health state in sailors of long-distance voyages, to determine the need to create system-specific measures for the protection of their mental health. During 2016–2019, 300 sailors of long-distance voyages were surveyed, including 200 merchant fleet representatives (110 crew members and 90 sailors) and 100 workers of passenger-carrying fleet of Ukraine (70 crew members and 30 sailors). All surveyed were male, citizens of Ukraine. The study involved the use of clinical psychopathological and psychodiagnostic methods. Revealed that among the surveyed in each group, at least one third of the people who were consulted by a doctor did not show signs of mental health disorder or maladaptation. Among the respondents with some manifestations of mental maladaptation of different severity and clinical filling, there were more representatives of crew members (the number of merchant fleet commanders was higher than the number of passenger-carrying fleet commanders - 53% vs. 45%), and among sailors of both fleets the number of such persons was approximately the same (37% vs. 40%). The highest number of persons with pronounced manifestations of mental maladaptation of the clinical level of severity was recorded among sailors of the passenger-carrying fleet (27%), while among commanders the number of such persons had no statistical difference (16% vs. 13%). Healthy individuals without signs of maladaptation did not feel the burden of stress; surveyed with maladaptive manifestations of donozological severity and content, had a moderate level of psychosocial stress; patients with severe psychopathological inclusions have a severe level of stress. Thus, the level of psychosocial stress has a significant impact on the formation of mental health disorders in sailors of long-distance voyages, which should be taken into account when developing specific measures of psychotherapy and psychoprophylaxis for this contingent.

References

1. Vodnyi transport Ukrainy [Water transport of Ukraine]. Vziato z https://mtu.gov.ua/timeline/Vodniy-transport.html.

2. Voloshynov, S. A. (2010). Alhorytmichna pidhotovka sudnovodiiv v umovakh informatsiino-komunikatsiinoho pedahohichnoho seredovyshcha [Algorithmic training of navigators in the conditions of information and communication pedagogical environment]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information technology in education, 8, 103–108. DOI: 10.14308/ite000211.

3. Gurvich, I. N. (1992). Test nervno-psihicheskoj adaptacii [Test of neuropsychic adaptation]. Vestnik gipnologii i psihoterapii – Bulletin of Hypnology and Psychotherapy, 3, 46–53.

4. Enkova, L. P. (2002). Predstavlenie o vremeni zhizni u moryakov-sudovoditelej grazhdanskogo flota (Dis. … kand. psihol. nauk) [The idea of the life time of seafarers-navigators of the civil fleet (Dis .... kand. psychol. sciences).]. Moskva: [b. i.].

5. Kornatskyi, V. M., & Markova, M. V. (2007). Otsinka psykhosotsialnykh chynnykiv ryzyku khvorob systemy krovoobihu u patsiientiv pervynnoi lanky medyko-sanitarnoi dopomohy (metodychni rekomendatsii) [Assessment of psychosocial risk factors for circulatory system diseases in primary care patients (guidelines)]. Kyiv: [b. v.].

6. Korolchuk, M. S. (1996). Psykhofiziolohiia pratsezdatnosti korabelnykh spetsialistiv v ekstremalnykh umovakh (Dys. … dokt. psykhol. nauk) [Psychophysiology of performance of ship's specialists in extreme conditions (Dis.… Doctor of Psychological Sciences)]. Kyiv: Instytut psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy.

7. Kryvorotko, H. S. (2012). Psykholohichna kharakterystyka osoblyvykh umov diialnosti moriakiv dalekoho plavannia [Psychological characteristics of special conditions of activity of long-distance sailors]. Naukovyi Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 2(1), 400–408. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2012_2%281%29__49.

8. Kryvorotko, H. S. (2013). Psykholohichna pryroda y chynnyky samotnosti moriakiv dalekoho plavannia [Psychological nature and loneliness factors of long-distance sailors]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy – Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 2(33), 229–234. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_2_46.

9. Kryvoruchko, P. P. (1998). Psykholohichne zabezpechennia profesiinoi diialnosti korabelnykh spetsialistiv u tryvalomu plavanni (Dys. … kand. psykhol. nauk) [Psychological support for the professional activity of ship's specialists in the long voyage (Dis.… cand. of psych. scie.)]. Kyiv: Kyivskyi viiskovyi humanitarnyi in-t.

10. Markov, A. R. (2016). Klinichna variatyvnist dezadaptyvnykh staniv u tsyvilnoho naselennia v umovakh informatsiino-psykholohichnoi viiny [Clinical variability of maladaptive conditions in civilians in conditions of information and psychological warfare]. Psykhiatriia, nevrolohiia ta medychna psykholohiia – Psychiatry, Neurology and Medical Psychology, 3, 2 (6), 98–105. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/psyneur_2016_3_2_16.

11. Nezavitina, T. S. (2012). Psykhohihiienichni zakhody z pidvyshchennia profesiinoi nadiinosti sudovodiiv na osnovi psykhofiziolohichnoi otsinky yikh stresostiikosti [Psycho-hygienic measures to improve the professional reliability of foremen on the basis of psychophysiological assessment of their stress resistance]. Aktualnye problemy transportnoj mediciny – Actual problems of transport medicine, 4(30), 75–82.

12. Sokol, I. V. (2011). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh sudnovodiiv u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin (Dys. kand. ped. nauk) [Formation of professional competence of future navigators in the process of study of professional disciplines (Cand. of pedag. scie.)]. Kherson: Ukr. Khersonskyi derzh. un-t.

13. Soroka, O. M. (2016). Kharakterystyka vymoh do osobystosti fakhivtsia morskoho transportu yak spetsialista ekstremalnoho profiliu [Characteristics of requirements for the identity of a specialist in maritime transport as a specialist in the extreme profile]. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii – Problems of Extreme and Crisis Psychology, 20, 271–281. Vziato z https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol20/Soroka.PDF.

14. Strahov, A. P. (2006). Adaptaciya moryakov v dlitelnyh okeanicheskih plavaniyah [Adaptation of sailors in long ocean voyages]. Moskva: Medicina.

15. Shafran, L. M., & Holikova, V. V. (2014). Fizioloho-hihiienichni osoblyvosti profesiinoi diialnosti moriakiv spetsializovanoho flotu [Physiological and hygienic features of professional activity of seamen of specialized fleet]. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi – Ukrainian Journal of Occupational Health, 3(40), 29–39.

16. Shafran, L. M., & Psyadlo, Ye. M. (2008). Teoriya i praktika professionalnogo psihofiziologicheskogo otbora moryakov [Theory and practice of professional psychophysiological selection of sailors]. Odesa: Feniks.

17. Sherman, M. I. (2016). Doslidzhennia vplyvu osoblyvostei morskoi pratsi na tolerantnist moriakiv mizhnarodnykh ekipazhiv [Investigation of the influence of maritime labor on the tolerance of international seafarers]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 3(30), 450–454. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_108.

18. Sherman, M. I., & Bezbakh, O. M. (2014). Informatsiina kultura maibutnikh inzheneriv-sudnovodiiv yak psykholoho-pedahohichnyi fenomen. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii [Information culture of future navigational engineers as a psychological and pedagogical phenomenon. Actual problems of public administration, pedagogy and psychology]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu – Proceedings of the Kherson National Technical University, 1(10), 190–193.
Published
2019-12-30
How to Cite
Kosenko, K. (2019). The level of psychosocial stress and mental health state in sailors of long-distance voyages. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(4), 697-702. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(4)-24
Section
SOCIAL MEDICINE, ORGANIZATION OF HEALTH PROTECTION