Glicised treatment of nonpsychotic mental disorders in combatants with comorbid hypertension


Keywords: nonpsychotic mental disorders, Glicised, participants in fighting, hypertonic disease.

Abstract

Annotation. For the recent time, the problem of mental health of patients with hypertension has been repeatedly mentioned in scientific studies. The data confirm that in people who are suffering from high blood pressure, a number of non-psychotic mental disorders are often encountered, in which the treatment with Glicised is significant. Objective: investigate the effectiveness of Glicised treatment for the treatment of nonpsychotic mental disorders in participants in hostilities in the East of Ukraine with comorbid hypertension. On the basis of the Vinnytsia Regional Clinical Hospital of Veterans of War (VOCHVW), 56 respondents were examined, suffering from hypertension and having non-psychotic mental disorders. The main methods of research: clinical anamnestic, clinical and psychopathological, socio-demographic, psychodiagnostic, statistical. According to the results of this work, it was discovered that an important place in the treatment of non-psychotic mental disorders in participants in hostilities in the East of Ukraine with comorbid hypertension belongs to the naturopathic psychotropic drug Glicised. The drug shows antistress, stress-protective, nootropic action: normalizes the processes of excitation and inhibition in the central nervous system, increases mental performance (improves cognitive function, in particular the ability to perceive and memorize information), eliminates depressive disorders, increased irritability, aggressiveness, confidentiality, normalizes sleep. Thus, the timely application of Glicised will improve the effectiveness of the treatment of respondents. The treatment with Glicised provides high compliance and does not show a negative effect on the course of concomitant somatic pathology, which characterized it as a given drug with no side effects. The general observed effect in this direction was the improvement of working capacity and the psychological state of respondents, which was reflected in a decrease in the proportion of the existing problems of patients.

References

1. Aleksandrov A. A. (Red.). (2008). Psihodiagnostika i psihokorrekciya [Psychodiagnostics and psychocorrection]. SPb.: Piter.

2. Astakhov, A. L. (2004). Glitsysed-KMP: prosto aminokyslota chy universalni liky proty stresu [Glyciside-KMP: Simply an amino acid or universal anti-stress medication]. Liky Ukrainy – Medications of Ukraine, 1 (78), 35–36.

3. Bardova, M. A. (Ukladach). (2014). Psykholohichne suprovodzhennia pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav, yaki braly uchast u boiovykh diiakh: metodychni rekomendatsii [Psychological support for internal affairs officers who participated in hostilities: methodological recommendations]. Odesa: ODUVS.

4. VOZ (1995–1998). Mezhdunarodnaya statisticheskaya klassifikaciya boleznej i problem, svyazannyh so zdorovem; 10-j peresmotr (V 3 t.). Zheneva [WHO (1995-1998). International Statistical Classification of Diseases and Health Problems; 10th revision (3 t.). Geneva]. ISBN 5225032680_2. Vzyato s https://apps.who.int/iris/handle/10665/87721.

5. Voloshyn, P. V., Maruta, N. O., Shestopalova, L. F., & Linskyi, I. V. (Ukladachi). (2014). Diahnostyka, terapiia ta profilaktyka medyko-psykholohichnykh naslidkiv boiovykh dii v suchasnykh umovakh: metodychni rekomendatsii [Diagnosis, therapy and prevention of medico-psychological consequences of hostilities in modern conditions: guidelines]. Kharkiv: DU “Instytut nevrolohii, psykhiatrii ta narkolohii NAMN Ukrainy”.

6. Holubchykov, M. V., Orlova, N. M., & Kravchuk, N. H. (2018). Audyt medyko-statystychnoi informatsii v statsionarakh (lektsiia) [Audit of medical and statistical information in hospitals (lecture)]. Praktyka upravlinnia zakladom okhorony zdorovia – Health Care Practice Practice, 7, 30–41.

7. Dyachkova, N. G. (1997). Opyt primeneniya preparata Glicin dlya profilaktiki i korrekcii otklonenij v nervno-psihicheskom zdorove detej i podrostkov v usloviyah detskih uchrezhdenij [Experience with the use of the drug Glycine for the prevention and correction of deviations in the neuropsychic health of children and adolescents in conditions of childcare facilities]. Rossijskij nacionalnyj kongress “Chelovek i lekarstvo” (IV) [Russian National Congress “Man and Medicine” (IV)]. Moskva.

8. Dyachkova, N. G., Gudkova, Yu. V., Soldatenkova, T. D., Kondrashova, T. T., Burbenskaya, N. M., & Komissarova, I. A. (1996). Ispolzovanie sublingvalnogo preparata Glicin dlya profilaktiki i lecheniya psihoemocionalnyh rasstrojstv pri stressovyh situaciyah [The use of the sublingual drug Glycine for the prevention and treatment of psychoemotional disorders in stressful situations]. III Rossijskij nacionalnyj kongress “Chelovek i lekarstvo” [ІІІ Russian National Congress “Man and Medicine”]. Moskva.

9. Zavrotskyi, V. M., Sychynska, M. A., & Ratsyborynska-Poliakova, N. V. (2014). Analiz osoblyvostei aktualnoho psykholohichnoho stanu viiskovosluzhbovtsiv, Materialy XI mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii “Pershyi krok v nauku” (s. 194–195). [Analysis of peculiarities of actual psychological status of servicemen, Proceedings of the XI International Student Scientific Conference “The First Step into Science” (p. 194–195)].

10. Ivanova, A. L., Sergienko, A. V., & Savenko, I. A. (2015). Metabolizm preparata glicin [Metabolism of the drug glycine]. Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya – International Journal of Experimental Education, 2 (1), 37–39. Vzyato s http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=6407.

11 Kokun, O. M., Ahaiev, N. A., Pishko, I. O., & Lozinska, N. S. (2015). Osnovy psykholohichnoi dopomohy viiskovosluzhbovtsiam v umovakh boiovykh dii: metodychnyi posibnyk [Fundamentals of psychological assistance to servicemen in combat: a manual]. Kyiv : NDTs HP ZSU.

12. Kornatskyi, V. M., Dorohoi, A. P., & Adaricheva, Zh. H. (2016). Klinichnyi farmakoekonomichnyi analiz u kardiolohichnii praktytsi [Clinical pharmacoeconomic analysis in cardiology practice]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Cardiology Journal, 3, 65–72. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2016_3_9.

13. Kohanov, V. P., & Krasnov, V. N. (2008). Psihiatriya katastrof i chrezvychajnyh situacij [Psychiatry of disasters and emergencies]. Moskva: Prakticheskaya medicina.

14. Mishyiev, V. D. (2014). Diahnostyka, terapiia ta profilaktyka medyko–psykholohichnykh naslidkiv boiovykh dii v suchasnykh umovakh: metodychni rekomendatsii [Diagnosis, therapy and prevention of medical and psychological consequences of hostilities in modern conditions: guidelines]. Kharkiv: DU “Instytut nevrolohii, psykhiatrii ta narkolohii NAMN Ukrainy”.

15. Nakonechnyi, V. M., Marusiak, D. A., Ratsyborynska, N. V., Tkach, V. V., & Shevaha, I. M. (2005). Suchasni aspekty diahnostyky ta likuvannia na ambulatornomu etapi [Current aspects of outpatient diagnosis and treatment]. Biopsykhosotsialni aspekty zdorovia: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [Biopsychosocial aspects of health: proceedings of a scientific conference]. 13–14 zhovtnia 2005 r. Vinnytsia: [b.v.].

16. Naprieienko, O. K., Syropiatov, O. H., Druz, O. V., Hichun, V. S., Horban, A. Ye., Dzeruzhynska, N. O., & Petryna, N. Yu. (2014). Psykholoho-psykhiatrychna dopomoha postrazhdalym u zbroinykh konfliktakh: metodychni rekomendatsii [Psycho-psychiatric care for victims of armed conflict: Guidelines]. Kyiv: [b.v.].

17. Portnova, A. A. (2006). Indigennyj konflikt: neblagopriyatnyj tip otsrochennogo massovogo reagirovaniya na tyazhelyj emocionalnyj stress [Indigenous conflict: An unfavorable type of delayed mass response to severe emotional stress]. Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova – Journal of Neurology and Psychiatry. S. S. Korsakova, 2, 13–16. Vzyato s http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=142181.

18. Ratsyborynska, N. V. & Kostiushyn, V. V. Mistse kliniko-psykholohichnoho obstezhennia v systemi medychnoho zabezpechennia vnutrishnikh povitrianykh syl Zbroinykh syl Ukrainy [The place of clinical and psychological examination in the system of medical support of internal air forces of the Armed Forces of Ukraine]. Materialy ІХ Konhresu svitovoi federatsii ukrainskykh likarskykh tovarystv, prysviachenyi 25-richchiu svitovoi federatsii ukrainskykh likarskykh tovarystv [Proceedings of the 9th Congress of the World Federation of Ukrainian Medicinal Societies, dedicated to the 25th anniversary of the World Federation of Ukrainian Medicinal Societies], 19–22 serpnia, 2002 Luhansk: [b.v.].

19. Ratsyborynska, N. V. (2013). Metodychni rekomendatsii po provedenniu psykholohichnoho obstezhennia osobovoho skladu vnutrishnikh povitrianykh syl Zbroinykh syl Ukrainy: metodychni rekomendatsii dlia likariv, psykhofiziolohiv, psykholohiv, vidpovidalnykh za vykhovnu robotu u viiskovykh chastynakh [Methodological recommendations for conducting a psychological examination of the personnel of the internal air force of the Armed Forces of Ukraine: guidelines for doctors, psychophysiologists, psychologists responsible for educational work in military units]. Vinnytsia: [b.v.].

20. Ratsyborynska-Poliakova, N. V., Sychynska, M. A., Savelieva, O. M., Semenenko, K. M., & Khomenko, V. Yu. (2016). Osoblyvosti klinichnoï psykhodiahnostyky uchasnykiv boy̆ovykh diy̆, Materialy KhIII mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv ta molodykh uchenykh “Pershyi krok v nauku” [Features of clinical psychodiagnostics of participants of hostilities, Proceedings of the 13th International Scientific Conference of Students and Young Scientists “The First Step into Science”]. Vinnytsia: [b.v.].

21. Shestopalova, L. F., Bolotov, D. M., & Kozhevnikova, V. A. (2004). Narusheniya lichnostnogo funkcionirovaniya u lyudej, perezhivshih ekstremalnye sobytiya, i ih psihoterapevticheskaya korrekciya [Disorders of personal functioning in people who survived extreme events, and their psychotherapeutic correction]. Ukrainskyi medychnyi almanakh – Ukrainian Medical Almanac, 4 (dodatok), 123–126.

22. Yoshida, T. (2003). The knack of treatment for obese patients with hypertension and diabetes mellitus: combined the newest tailor-made diet therapy with the usual stress-management therapy. Nippon Rinsho, 61(7), 1093–1098. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12877068.
Published
2019-12-30
How to Cite
Ratsyborynska-Polyakova, N. V., & Semenenko, K. M. (2019). Glicised treatment of nonpsychotic mental disorders in combatants with comorbid hypertension. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(4), 625-631. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(4)-12