Analysis of the structure and manifestations of alexithymia in women with depressive disorders with different severity of psychosocial maladaptation


Keywords: psychosocial maladaptation, depressive disorders, psychogenic depression, organic depression, endogenous depression, alexithymia.

Abstract

Annotation. To study the structure and manifestations of alexithymia in women with depressive disorders of various genesis and severity of psychosocial maladaptation, 252 women suffering from depressive disorders, 94 of whom had psychogenic depression (F43.21), 83 women with affective disorders of endogenous nature (F32.0, F32.1, F32.2, F32,3; F33.0, F33.1, F33.2, F33.3; F31.3, F31.4, F31.5), and 75 people have organic depression (F06.3) was surveyed. The study was conducted using clinical-psychopathological and psychodiagnostic methods. It is established that patients with signs of maladaptation had a higher level of alexithymia, both in its individual components and overall severity, compared not only with patients without signs of maladaptation, but also with normative indicators of patients with psychosomatic pathology or neurotic disorders, by the authors of the method testing. However, alexithymic manifestations are highest in patients with organic depression, slightly smaller in patients with endogenous depression, and the lowest in patients with psychogenic depression. The identified patterns should be taken into account when developing treatment and rehabilitation and prevention measures for patients with depression.

References

1. Batarshev, A. V. (2004). Psihodiagnostika pogranichnyh rasstrojstv lichnosti i povedeniya [Psychodiagnosis of borderline personality and behavior disorders]. M.: Izd-vo Instituta Psihoterapii. Vzyato s http://kingmed.info/knigi/Psihiatria/book_1611/Psihodiagnostika_pogranichnih_rasstroystv_lichnosti_i_povedeniya-Batarshev_AV-2004-pdf.

2. Brel, E. Yu., Stoyanova, I. Ya., Chekanova, M. O., & Pohodnaya, A. V. (2019). Problema aleksitimii v kontekste mediko-psihologicheskih issledovanij. Chast 1. Soderzhatelnye harakteristiki fenomena aleksitimii v kontekste psihicheskih i somaticheskih narushenij [The problem of alexithymia in the context of medical and psychological research. Part 1. Substantive characteristics of the phenomenon of alexithymia in the context of mental and somatic disorders]. Medicinskaya psihologiya v Rossii: elektronnyj nauchnyj zhurnal – Medical Psychology in Russia: an electronic scientific journal, 11, 4(57). Vzyato s URL: http://mprj.ru.

3. Eresko, D. B. (2005). Aleksitimiya i metody eyo opredeleniya pri pogranichnyh psihosomaticheskih rasstrojstvah [Alexithymia and methods for its determination in borderline psychosomatic disorders]. SPb.: NIPNI im. Behtereva. Vzyato s https://www.twirpx.com/file/612958/.

4. Isakov, R. I. (2018). Porivnialnyi analiz vyrazhenosti psykhosotsialnoi dezadaptatsii y afektyvnoi symptomatyky u zhinok, khvorykh na depresyvni rozlady riznoho genezu [Comparative analysis of the severity of psychosocial maladaptation and affective symptomatology in women suffering from depressive disorders of different genesis]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 26, 3(96), 20–26. Взято з http://uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/2018/tom-26-vipusk-3-96/por-vnyalniy-anal-z-virazhenost-psikhosots-alno-dezadaptats-y-afektivno-simptomatiki-u-zh-nok-khvori.

5. Isakov, R. I. (2018). Psykhosotsialna dezadaptatsiia u zhinok z depresyvnymy rozladamy riznoho genezu: osoblyvosti diahnostyky, vyrazhenosti i struktury [Psychosocial maladaptation in women with depressive disorders of different genesis: features of diagnosis, severity and structure]. Psykhiatriia, nevrolohiia, medychna psykholohiia – Psychiatry, neurology, medical psychology, 9, 82–92. DOI: https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-12.

6. Popov, Yu. V., & Vid, V. D. (2002). Sovremennaya klinicheskaya psihiatriya [Modern clinical psychiatry]. SPb.: Rech. Retrieved from http://grinvald.com/biblioteka/psihiatriya/uchebniki-spravochniki-slovari/popov-yu.v.-vid-v.d.-sovremennaya-klinicheskaya-psihiatriya.html.

7. Rakhman, L. V. (2014). Vzaiemozviazok aleksytymii z kliniko-psykhopatolohichnoiu strukturoiu terapevtychno rezystentnykh depresii [The relationship of alexithymia with the clinical and psychopathological structure of therapist-resistant depression]. Medychna psykholohiia – Medical Psychology, 9(4), 21–25. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mpsl_2014_9_4_7.

8. Seliukova, T. V. (2017). Psykholohichni osoblyvosti diahnostyky aleksytymii v osib z riznym rivnem vidchuttia samotnosti. Tezy dopovidei V Natsionalnoho konhresu nevropatolohiv, psykhiatriv ta narkolohiv Ukrainy z mizhnarodnoiu uchastiu [Psychological features of the diagnosis of alexithymia in people with different levels of loneliness. Abstracts of the reports of the V National Congress of neuropathologists, psychiatrists and narcologists of Ukraine with international participation]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 25, 1(90), 155. Vziato z https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/894/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

9. Skrypnikov, A. M., & Isakov, R. I. (2019). Spetsyfika sotsialnoi pidtrymky ta provyny, tryvohy i napruzhenosti v simeinykh stosunkakh u zhinok, khvorykh na depresyvni rozlady riznoho genezu y vyrazhenosti psykhosotsialnoi dezadaptatsii [Specificity of social support and guilt, anxiety and tension in family relationships in women with depressive disorders of different genesis and severity of psychosocial maladaptation]. Norwegian Journal of development of the International Science, 32(1), 13–21. Vziato z http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11449.

10. Syropyatov, O. G., & Krasyuk, A. N. (2009). Znachenie aleksitimii pri psihicheskih rasstrojstvah u kardiologicheskih pacientov [Importance of alexithymia in mental disorders in cardiac patients]. НейроNews – NeuroNews, 7(18). https://neuronews.com.ua/ru/issue-article-242/Znachenie-aleksitimii-pri-psihicheskih-rasstroystvah-u-kardiologicheskih-pacientov#gsc.tab=0.

11. Bach, M., Bach, D., Böhmer, F., & Nutzinger, D. O. (1994). Alexithymia and somatization: Relationship to DSM-III-R Diagnoses. Journal of Psychosomatic Research., 38(6), 529–538. DOI: 10.1016/0022-3999(94)90050-7.

12. Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of 'alexithymic' characteristics in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22, 2–6, 255–262. DOI: 10.1159/000286529.

13. Sifneos, P. E. (1975). Problems of patients with alexithymic characteristics and physical disease. Psychotherapy and Psychosomatics, 26 (2), 65–70. DOI: 10.1159/000286912.

14. Sifnoes, P. E. (1983). Psychotherapies for psychosomatic and alexithymic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 40 (1–4), 66–73. DOI: 10.1159/000287754.

15. Taylor, G. J. (1984). Alexithymia: concept, measurement and implications for treatment. The American journal of psychiatry, 141(6), 725–732. DOI: 10.1176/ajp.141.6.725.

16. Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (1988). Measurement of alexithymia. Recommendations for clinical practice and future research. The Psychiatric clinics of North America, 11(3), 351–366. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3067228.
Published
2019-12-30
How to Cite
Isakov, R. (2019). Analysis of the structure and manifestations of alexithymia in women with depressive disorders with different severity of psychosocial maladaptation. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(4), 611-615. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(4)-09