Clinical and morphological changes of the cardiovascular system in patients with cardioneurosis (neurocirculatory dystonia)


  • M.O. Chernykh National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • A.M. Berezovskyi National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • V.A. Shamrai National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • L.Yu. Postolovskyi National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
Keywords: cardioneurosis, neurocirculatory asthenia, connective tissue matrix, undifferentiated connective tissue dysplasia

Abstract

The term “cardioneurosis” (neurocirculatory dystonia (NCD)) refers to somatoform dysfunction of the autonomic nervous system, which is caused by the imbalance of the sympathetic, parasympathetic and metasympathetic parts of the nervous system. It is a polyetiological disease characterized by multiple clinical symptoms, mainly from the cardiovascular system, which occur and aggravate against the background of acute and chronic stress effects, but has a benign course and a good prognosis. Despite the functional nature of the disease, pathology of the cardiovascular system in some patients may transform into organic one after a certain period of time. Due to the significant prevalence of NCD in the overall structure of cardiovascular diseases (up to 50%), especially among young and able-bodied people, the study of clinical features and the search for a morphological substrate of cardioneurosis is relevant. The purpose of the study is to evaluate the effect of NCD on the heart connective tissue matrix (CTM) and the appearance of cardiac syndromes in NCD, their clinical manifestations on the part of the cardiovascular system. The analysis is based on a review of national and foreign original articles and research, using databases PubMed, eLIBRARY.RU, Web of Science. The article deals with the clinical features of cardioneurosis, in particular the appearance of cardiac syndromes in NCD and their clinical manifestations, as well as the role of structural disorders in CTM, as in a locus of primary neurovascular and neuroendocrine interactions. CTM changes that occur with NCD are associated with pathology which is caused by damage to the connective tissue, and in particular with non-differentiated dysplasia of connective tissue. Therefore, systemic dysplastic changes in CTM may be a marker of constitutional psycho-vegetative insufficiency and a morphological substrate of NCD.

References

1. Antonyuk, T. (2017). Nejrocirkulyatornaya distoniya: patogenez, diagnostika, lechenie [Neurocirculatory dystonia: pathogenesis, diagnosis, treatment]. NejroNews: psihonevrologiya i nejropsihiatriya – NeuroNews: psychoneurology and neuropsychiatry, 3, 16-18.

2. Benca, T. M. (2018). Nejrocirkulyatornaya distoniya: racionalnye podhody k diagnostike i lecheniyu [Rational approaches to the diagnosis and treatment of neurocirculatory dystonia]. Liky Ukrainy – Medicine of Ukraine, 3(219), 29-35.

3. Bortkevych, O. B. (2010). Dysplaziia spoluchnoi tkanyny [Dysplasia of connective tissue]. Zdorov’ia Ukrainy. Kardiolohiia. Revmatolohiia. Kardiokhirurhiia – Health of Ukraine. Cardiology. Rheumatology. Cardiac surgery, 4, 53-55.

4. Vasylev, A. P., Streltsova, N. N., & Dubova, T. V. (2017). Neirotsyrkuliatornaia dystonyia [Neurocirculatory dystonia]. Lechashchyi vrach – Therapist, 8, 2-19.

5. Davydova, I. V., Kozhukharova, N. A., Konoplianyk, L. I., Simahina, & T. V. (2016). Profilaktyka sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan: chy zavzhdy my vstyhaiemo? [Prevention of cardiovascular disease: whether we always have time?] Semeinaia medytsyna – Family Medicine, 6, 20-24.

6. Yevtushenko, S. K., Lisovskyi, Ye. V., & Yevtushenko, O. S. (2009). Dysplaziia spoluchnoi tkanyny v nevrolohii y pediatrii (klinika, diahnostyka, likuvannia) [Dysplasia of connective tissue in neurology and pediatrics (clinic, diagnostics, treatment)]. Donetsk: Publisher Zaslavskyi O. Yu.

7. Zaharyan, E. A., Kubyshkin, V. F., & Ionov, V. A. (2011). Nejrocirkulyatornaya distoniya - patologiya soedinitelnotkannogo matriksa? [Can neurocirculatory dystonia be a pathology of the connective tissue matrix]. Krymskij zhurnal eksperimentalnoj i klinicheskoj mediciny - Crimea journal of experimental and clinical medicine, 2, 116-122.

8. Zemcovskij, E. V., Malev, E. G., Parfenova, N. N., Reeva, S. V., Lobanov, M. Yu., & Belyaeva, E. L. (2008). Est li smysl vydelyat samostoyatelnyj sindrom displazii soedinitelnoj tkani serdca? [Does it make sense to distinguish a separate syndrome of the heart connective tissue dysplasia?]. Arterialnaya gipertenziya – Arterial hypertension, 14 (1), Appendix 2, 18-23.

9. Zudbinov, Yu. I. (2014). Azbuka EKG i boli v serdce [The alphabet of ECG and heart pain]. Rostov-na-Donu: publishing house «Feniks».

10. Yonov, V. A. (2008). Neirotsyrkuliatornaia dystonyia kak patolohyia soedynytelnotkannoho matryksa [Neurocirculatory dystonia as a pathology of the connective tissue matrix]. Kyiv: Knyha plius.

11. Kadurina, T. I., & Gorbunova, V. N. (2009). Displazii soedinitelnoj tkani. Rukovodstvo dlya vrachej [Connective tissue dysplasia. A guide for doctors]. Saint Petersburg: Elbi-SPb.

12. Konev, V. P., Shilova, M. A., Viktorova, I. A., Nechaeva, G. I., Vershinina, M. V., & Druk, I. V. (2005). Metodologiya kuracii pacientov s displaziej soedinitelnoj tkani semejnym vrachom v aspekte profilaktiki rannej i vnezapnoj smerti [Methodology for curation of patients with connective tissue dysplasia by a family doctor in the aspect of prevention early and sudden death]. Medicinskaya pomosh – Health care, 6, 14-19.

13. Liedyn, D. S. (2016). Kontratseptsiia u zhinok z ekstrahenitalnoiu patolohiieiu: profilaktyka neplanovanoi vahitnosti ta porushen reproduktyvnoho zdorov’ia [Contraception in women with extragenital pathology: prevention of unplanned pregnancy and reproductive health disorders]. Zdorove zhenshiny – Woman’s Health,1, 184-186.

14. Maidannyk, V. H. (2016). Rymski kryterii IV (2016): shcho novoho? [Roman Criteria IV (2016): what's new?]. Mizhnarodnyi zhurnal pediatrii, akusherstva ta hinekolohii – International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, 10 (1), 10-18.

15. Makolkin, V. I., Abbakumov, S. A., & Sapozhnikova, A. A. (1996). Nejrocirkulyatornaya distoniya [Neurocirculatory dystonia]. Cheboksary.

16. Medvedev, V. E., Epifanov, A. V., & Larceva, O. A. (2013). Terapiya kardionevroza («nejrocirkulyatornaya distoniya») v obshej medicinskoj seti: opyt primeneniya preparata valdoksan [Cardioneurosis ("neurocirculatory dystonia") therapy in a common medical network: experience with the use of the valdoxane drug]. Vrach – Physician, 4, 66-71.

17. Mostovyi, Yu. M. (Ed.). (2019). Suchasni klasyfikatsii ta standarty likuvannia zakhvoriuvan vnutrishnikh orhaniv. Nevidkladni stany v terapii. Analizy: normatyvni pokaznyky, traktuvannia zmin. Dovidnyk-posibnyk. 26th ed. [Modern classifications and standards of treatment of internal organs diseases. Emergency conditions in therapy. Analyzes: regulatory indicators, interpretation of changes. Handbook. 26th ed.]. Kyiv: Tsentr DZK.

18. Nechaeva, H., Vyktorova, Y., & Druk, Y. (2006). Dysplazyia soedynytelnoi tkany: rasprostranennost, fenotypycheskye pryznaky, assotsyatsyy s druhymy zabolevanyiamy [Dysplasia of connective tissue: prevalence, phenotypic features, associations with other diseases]. Vrach – Physician, 1, 19-23.

19. Nechaeva, H. Y., Yakovlev, V. M., Konev, V. P. (2008). Dysplazyia soedynytelnoi tkany: osnovnыe klynycheskye syndromы, formulyrovka dyahnoza, lechenye [Connective tissue dysplasia: main clinical syndromes, diagnosis, treatment]. Lechashchyi vrach – Therapist, 2, 22-25.

20. Osovska, N. Yu. (2012). Mali strukturni anomalii sertsia yak proiavy syndromu nedyferentsiiovanoi spoluchnotkanynnoi dysplazii [Small structural anomalies of the heart as manifestations of syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia]. Zdorov’ia Ukrainy – Health of Ukraine, April, 51.

21. Ostropolec, S. S. (2007). K probleme displazii soedinitelnoj tkani v patologii serdechno–sosudistoj sistemy u detej [To the problem of connective tissue dysplasia in the pathology of the cardiovascular system in children]. Zdorove rebenka – Child health, 4, 120-123.

22. Smulevich, A. B., Syrkin, A. L., Drobizhev, M. Yu., & Ivanov S. V. (2005). Psihokardiologiya [Psychocardiology]. Moskow: Medicinskoe informacionnoe agentstvo. (pp. 713-778).

23. Solieiko, O. V., Rykalo, N. A., Osypenko, I. P., & Soleiko, L. P. (2014). Syndrom nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny: vid kontseptsii patohenezu do stratehii likuvannia: navchalnyi posibnyk [Undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome: from the concept of pathogenesis to treatment strategy: a textbook.]. Vinnytsia: Nova Knyha.

24. Khaustova, O. O. (2016). Psykhosomatychnyi pidkhid do porushen vehetatyvnoi nervovoi systemy u zahalnii likarskii praktytsi [Psychosomatic approach to autonomic nervous system disosers in general medical practice].NejroNews: psihonevrologiya i nejropsihiatriya – NeuroNews: psychoneurology and neuropsychiatry, 2-1. Retrieved from https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-1656/Psihosomatichniy-pidhid-do-porushen-vegetativnoyi-nervovoyi-sistemi-u-zagalniy-likarskiy-praktici

25. Chernykh, M. O. (2016). Ishemichna khvoroba sertsia na tli nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny: osoblyvosti perebihu, aspekty diahnostyky ta prohnozu [Coronary artery disease on the background of non-differentiated dysplasia of connective tissue: course peculiarities, aspects of diagnosis and prognosis]. (Dys. kand. med. nauk). DVNZ Ivano-Frankiv. nats. med. un-t., Ivano-Frankivsk.

1. Arlington: American Psychiatric Association. (2013). American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed.

2. Burton, C. (Ed.). (2013). ABC of medically unexplained symptoms. BMJ Books. (pp. 12–18).

3. Farris, S. G., Brown, L. A., Goodwin, R. D., & Zvolensky, M. J. (2016). Panic attack history and smoking topography. Drug. Alcohol. Depend., 171, 84–90. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.11.023.

4. Grahame, R. (2016). Ehlers-Danlos syndrome. S. Afr. Med. J., 106 (1), S45–6. doi: 10.7196/SAMJ.2016.v106i6.10991.

5. Haller, H., Cramer, H., Lauche, R., & Dobos, G. (2015). Somatoform disorders and medically unexplained symptoms in primary care. Dtsch Arztebl Int., 112 (16), 279–287. doi: 10.3238/arztebl.2015.0279.

6. Inayet, N., Hayat, J. O., Kaul, A., Tome, M., Child, A., Poullis, A. (2018). Gastrointestinal Symptoms in Marfan Syndrome and Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome. Gastroenterol Res Pract., Jul 29, 4854701. doi: 10.1155/2018/4854701.

7. Locke, A. B., Kirst, N., & Shultz, C. G. (2015). Diagnosis and management of generalized anxiety disorder and panic disorder in adults. Am Fam Physician, 91 (9), 617–624.

8. Sharif, K., Watad, A., Bragazzi, N. L., Lichtbroun, M., Martini, M., Perricone, C., … Shoenfeld, Y. (2018). On chronic fatigue syndrome and nosological categories. Clin Rheumatol., 37 (5), 1161–1170. doi: 10.1007/s10067-018-4009-2.

26. Tsartsalis, D., Dragioti, E., Kontoangelos, K., Pitsavos, C., Sakkas, P., Papadimitriou, G. N., … Kallikazaros, I. (2016). The impact of depression and cardiophobia on quality of life in patients with essential hypertension. Psychiatriki, Jul-Sep; 27 (3), 192–203.
Published
2019-09-02
How to Cite
Chernykh, M., Berezovskyi, A., Shamrai, V., & Postolovskyi, L. (2019). Clinical and morphological changes of the cardiovascular system in patients with cardioneurosis (neurocirculatory dystonia). Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(3), 515-521. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(3)-29