Experience of providing early intervention services in the municipal health institution


  • S.M. Bedrega Department of Finance of Odessa City Council
  • O.O. Yakimenko Department of Health of the Odessa City Council
  • O.P. Kytaiska Department of Labor and Social Policy of Odessa City Council
  • S.P. Gorishchak National Children's City Polyclinic №6 of Odessa City Council
  • O.V. Kryvonogova KNP "Odessa Regional Medical Center of Mental Health" of Odessa Regional Council
Keywords: early intervention, a non-profit utility, healthcare

Abstract

The Government of Ukraine has approved a plan of measures for the implementation of the pilot project "Creating a system of early intervention services to ensure the development of the child, preserve his health and life" for 2019-2021. The pilot regions implementing the early intervention service include ten regions of Ukraine, including the Odessa region. The main goal of piloting the project is to create and develop an early intervention system for children with disabilities or the risk of disability and their families, to improve the quality of early intervention services, to reduce the level of disability of children in Ukraine and to prevent their institutionalization at an early age. The purpose is to consider, on the example of a municipal non-profit enterprise of urban subordination, a mechanism for implementing early intervention services in Odessa. The materials of the research are the principles of financing of the health care system of the city of Odessa and the work of local medical institutions in the conditions of reforming the medical industry; methods are description, analysis, synthesis, generalization, graphic design. The article provides an example of funding services for the public at the expense of both national and local budgets, as well as mechanisms for coordinating services for children with disabilities or the risk of disability and their families.

References

1. Deiaki pytannia realizatsii pilotnoho proektu “Stvorennia systemy nadannia posluh rannoho vtruchannia dlia zabezpechennia rozvytku dytyny, zberezhennia yii zdorovia ta zhyttia” [Some Issues of Implementation of the Pilot Project “Creation of an Early Intervention Services Provision System to Ensure the Child's Development, Preservation of Health and Life”]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 14.12.2016 № 948-r. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/948-2016-%D1%80.

2. Deiaki pytannia stvorennia systemy nadannia posluhy rannoho vtruchannia dlia zabezpechennia rozvytku dytyny, zberezhennia yii zdorovia ta zhyttia [Some Issues of Establishing a System of Early Intervention Services to Ensure the Child's Development, Preservation of Health and Life]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 22 travnia 2019 r. № 350-r Vziato z https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-stvorennya-sistemi-nadannya-poslugi-rannogo-vtruchannya-dlya-zabezpechennya-rozvitku-ditini-zberezhennya-yiyi-zdorovya-ta-zhittya.

3. Dobrova-Krol, N. (2014). Rannee vmeshatelstvo: Klyuchevye aspekty i mezhdunarodnyj opyt [Early Intervention: Key Aspects and International Experience]. Mezhdunarodnyj detskij fond OON (YuNISEF) [United Nations International Children's Fund (UNICEF)]. Kiev.

4. Ibuka, M. (2011). Posle tryoh uzhe pozdno [After three it’s too late]; per. s angl. N. Perovoj. Moskva: Alpina non-fikshn.

5. Kozhevnikova, E. V., & Klochkova, E. V. (Red.). (2017). Net neobuchaemyh detej. Kniga o rannem vmeshatelstve [No untrained children. A book about early intervention]. SPb: KARO.

6. Konventsiia OON pro prava dytyny [UN Convention on the Rights of the Child]. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

7. Konventsiia OON pro prava osib z invalidnistiu, ratyfikovana Zakonom Ukrainy [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Law of Ukraine] № 1767-VI vid 16.12.2009, potochna redaktsiia vid 06.07.2016. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

8. Kukuruza, A. V. (2002). Sistemnaya model okazaniya pomoshi detyam rannego vozrasta s narusheniyami razvitiya [A systematic model for assisting young children with developmental disabilities]. Vestnik Harkovskogo un-ta. Psihologiya – Bulletin of Kharkov University. Psychology, 550, 2, 158.

9. Kukuruza, H. V. (2007). Model posluh rannoi reabilitatsii ta intehratsii ditei z osoblyvymy potrebamy. V Yak orhanizuvaty innovatsiini sotsialni posluhy dlia ditei z osoblyvymy potrebamy. Modeli ta dokumenty. Rannia intehratsiia ta inkliuzyvne navchannia [Model of services for early rehabilitation and integration of children with special needs. In How to organize innovative social services for children with special needs. Models and documents. Early integration and inclusive learning]. (s. 96–116). Kyiv: TOV “LDL”.

10. Liundkvist, L. B., Burlaka, V. V., & Shevtsov, A. H. (2007). Vstup do abilitatsii ta reabilitatsii ditei z obmezhenniamy zhyttiediialnosti: navchalno-metodychnyi posibnyk [Introduction to the rehabilitation and rehabilitation of children with life-limiting activities: a manual]. Kyiv: HERB.

11. Mykolaichuk, M. I. (2007). Osoblyvosti psykhosotsialnoho rozvytku syblinhiv ditei z psykhofizychnymy vadamy [Features of psychosocial development of siblings of children with psychophysical disabilities]. (Dys. kand. psykh. nauk). Lviv.

12. Mikhanovska, N. H., Kukuruza, H. V., & Kravtsova, A. M. (2005). Protsedura otsinky rozvytku ditei rannoho viku v systemi rannoho vtruchannia: metodychni rekomendatsii (Uzghodzheno AMN Ukrainy ta MOZ Ukrainy) [Procedure for assessment of early childhood development in the early intervention system: guidelines (Agreed by AMS of Ukraine and Ministry of Health of Ukraine)]. Kharkiv.

13. Mishchuk, T. (2011). Chy bude v Ukraini nadavatysia posluha “rannie vtruchannia”? [Will there be an early intervention service in Ukraine?]. NeiroNews, 5/3. Vziato z https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-518/Chi-bude-v-Ukrayini-nadavatisya-posluga-rannie-vtruchannya-#gsc.tab=0.

14. Pasichnyk, I. P., & Kukuruza, H. V. Mizhdystsyplinarna simeino-tsentrovana prohrama rannoho vtruchannia na etapi pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy ditiam, Materialy konferentsii [Interdisciplinary family-centered early intervention program for primary health care for children, Conference Proceedings]. Vziato z https://med-expert.com.ua/ua/mizhdisciplinarna-simejno-centrovana-programa-rannogo-vtruchannja-na-etapi-pervinnoi-mediko-sanitarnoi-dopomogi-ditjam.

15. Pro zatverdzhennia Natsionalnoi stratehii u sferi prav liudyny: Ukaz Prezydenta Ukrainy [On approval of the National Human Rights Strategy: Presidential Decree] vid 25.08.2015 r. № 501. Vziato z https://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364.

16. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z vykonannia u 2015 rotsi Zahalnoderzhavnoi prohramy “Natsionalnyi plan dii shchodo realizatsii Konventsii OON pro prava dytyny” na period do 2016 roku” [On approval of the plan of measures for implementation in 2015 of the National Program “National Action Plan for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child” for the period up to 2016”]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 26.08.2015 r. № 881-r. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1065-17.

17. Pro zatverdzhennia planu priorytetnykh dii Uriadu na 2018 rik [On approval of the Government's Priority Action Plan for 2018]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 28 bereznia 2018 r. № 244-r Vziato z http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/244-2018-r.

18. Pro zakhody, spriamovani na zabezpechennia doderzhannia prav osib z invalidnistiu [On measures aimed at ensuring observance of the rights of persons with disabilities]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Presidential Decree] vid 13.12.2016 r. № 553/2016. Vziato z https://www.president.gov.ua/documents/5532016-20914.

19. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: “Osvita, okhorona zdorovia ta sotsialne zabezpechennia ditei z porushenniamy psykhofizychnoho rozvytku: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia” [On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on “Education, Health Care and Social Welfare of Children with Disabilities: Problems and Solutions”]: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine] vid 13.01.2015 r. № 96-VIII. Vziato z http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150096.html.

20. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: “Simeina polityka Ukrainy – tsili ta zavdannia” [On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on “Family Policy of Ukraine – Goals and Tasks”]: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine] vid 08.12.2015 r. № 854. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/go/854-19.

21. Pro robochu hrupu z opratsiuvannia propozytsii shchodo reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei [On the working group on the proposal for reforming the institutional care and upbringing of children]: Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy [Presidential Decree] vid 25.12.2015 r. № 818. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/818/2015-%D1%80%D0%BF.

22. Pro sotsialni posluhy [On social services]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 17.01.2019, № 2671-VIII Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19.

23. Pro sotsialnu robotu z simiamy, ditmy ta moloddiu [On social work with families, children and youth]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] 21.06.2001, № 2558-III. Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14/stru.

24. Rekomendatsii Komitetu OON z prav liudei z invalidnistiu “Zakliuchni zauvazhennia stosovno pershoi dopovidi Ukrainy” [Recommendations of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities “Concluding Observations on the First Report of Ukraine”] (2015 r.). Vziato z https://www.msp.gov.ua/timeline/Realizaciya-norm-Konvencii-pro-prava-osib-z-invalidnistyu.html.

25. Stasenko, T. Rannie vtruchannia: dlia yakisnoi posluhy neobkhidna efektyvnisha mizhvidomcha koordynatsiia [Early intervention: more efficient interagency coordination is required for quality service]. Vziato z https://www.umj.com.ua/article/129279/rannye-vtruchannya-dlya-yakisnoyi-poslugi-neobhidna-efektivnisha-mizhvidomcha-koordinatsiya.

26. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine] vid 16.01.2003 № 435-IV Vziato z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

27. Barrett, S. W. (2000). Economics of early childhood intervention. Editors, Handbook of Early Childhood Intervention. (Second Edition). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

28. Individualized Family Service Plan Process Guidance Handbook. (2014). Educational and Developmental Intervention Services (EDIS) Comprehensive System of Personnel Development (2014). Retrieved from http://ectacenter.org/eco/assets/pdfs/EDISIFSPProcessGuidanceHandbook.pdf.

29. Integrated Early intervention Teams: www.integralevroeghulp.nl.

30. Paul Martin, (ECI coordinatior). Early Intervention: from theory to practice. A Social Care perspective, Regional Report in Sofia, November 2015. Retrieved from http://early.dextel.net/early_intervention.html http://inclusiveearlychildhood.ca/files/2015/01/Underwood-Frankel-2012.pdf.

31. World Health Organisation (2011). World Report on Disability, Geneva, Switzerland, WHO. Retrieved from https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf.
Published
2019-09-02
How to Cite
Bedrega, S., Yakimenko, O., Kytaiska, O., Gorishchak, S., & Kryvonogova, O. (2019). Experience of providing early intervention services in the municipal health institution. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(3), 509-514. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(3)-28
Section
SOCIAL MEDICINE, ORGANIZATION OF HEALTH PROTECTION