Collection of preparations of the human anatomy department, its role in educational work with students


  • V.G. Cherkasov Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
  • O.V. Malikov Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Keywords: museum, Human Anatomy, collection, preparations

Abstract

Collection of preparations of the Department of Human Anatomy of the Bogomolets National Medical University is the most important basis of the educational process at the department and is of great importance for the independent work of both students and teachers. Well-annotated exposure makes it much easier to assimilate educational material. Also, this collection promotes knowledge of anatomy among medical professionals, biologists, students of secondary medical institutions, etc.

References

1. Sobotta, Y. (2009). Atlas anatomiyi liudyny [Atlas of Anatomy of man]. V 2 tomah. Pererobka ta redaksiya V. G. Cherkasova, per. z nim. movy O. I. Kovalchuka. K.: Ukrainskiy medychniy visnyk.

2. Cherkasov, V. G., & Bobrik, I. I. (2010). Miznarodna anatomichna terminologiya (latinski, ukrainski, rosiyski ta angliyski ekvivalenty [International anatomical terminology (Latin, Ukrainian, Russian and English equivalents)]. Vinnytsia: Nova Knyha.

3. Cherkasov, V. G., Dzevulska, I. V., & Malikov, O. V. (2011). Istoriya anatomichnogo museyu kafedry anatomii liudyny Natsionalnogo medychnogo universytetu im. O. O. Bogomoltsya [History of anatomical Museum of Human Anatomy at the Department of Bogomolets National Medical University]. Visnyk morfologiyi, 3 (17), 6-18.

4. Cherkasov, V. G., & Kravchuk, S. Yu. (2018). Anatomiya liudyny [Anatomy of man]. Vinnytsia: Nova Knyha.

5. Cherkasov, V. G., & Kravchuk, S. Yu. (2014). Anatomiya cheloveka: v 3 chastyah [Human Anatomy: in 3 parts]. Vinnytsia: Nova Knyha.

6. Cherkasov, V. G., & Malikov, O. V. (2013). Znachennya anatomichnogo muzeyu dlya vyvchennya anatomii liudyny [A significant museum for the eternal anatomist people]. Vitchiznyana ta svitova medicina: vymogy siogodennia, Dnipropetrovsk, 22-24.

7. Cherkasov, V. G., & Malikov, O. V. (2013). Deyaki istorychni aspekty vchennia pro zberezhennya anatomichnyh obyektiv [Some historical aspects of the doctrine of preservation of anatomical objects]. Pivdennoukrainskij medychnyj naukovyj zhurnal, 1(01), Odesa, 99-105.

8. Cherkasov, V. G., & Malikov, O. V. (2019). Kraniometrychne ta osteometrychne doslidzennya skeleta akromegaloidnogo giganta Izota Rudenka [Krainometric and osteometric studies of the skeleton of acromegaly giant Isot Rudenko]. Visnyk VNMU, 2 (23), Vinnytsia, 193-198.

9. Cherkasov, V. G., Herasymiuk, I. Ye., Holovatskyi, A. S., Kovalchuk, O. I., & Reminetskyy B. Ya. (2018). Human anatomy. Vinnytsia: Nova Knyha.

10. S. V. Kushchayev, V. F. Moskalenko, Ph. C. Wiener, V. T. Tsymbaliuk, V. G. Cherkasov, I. V. Dzevulska, O. I. Kovalchuk, V. K. H. Sonntag, R. F. Spetzler, M. C. Preul (2012). The discovery of the pyramidal neurons: Vladimir Betz and new era of neuroscience, Brain, 135, 285-300.

11. Museum anatomicum caesareae Academiae medico-chirurgicae Vilnensis. (1842). Vilnae: Academiae medico-chirurgicae Vilnensis.
Published
2019-09-02
How to Cite
Cherkasov, V., & Malikov, O. (2019). Collection of preparations of the human anatomy department, its role in educational work with students. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(3), 475-478. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(3)-22