Evaluation of blood plasma coagulation balance in patients with ischemic heart disease and percutaneous coronary angioplasty using total hematopoietic potential


Keywords: ischemic heart disease, percutaneous coronary angioplasty, clotting potential, coagulation balance

Abstract

Characterization of thrombotic risk in patients with ischemic heart disease and percutaneous coronary intervention (PCI) is important for preventive measures. The objective of the research is to develop an affordable way to determine the coagulation balance of blood plasma in patients with ischemic heart disease and PCI based on the clotting potential. Using the suggested coagulation index (CI), the indices of coagulation balance of 91 patients with coronary heart disease and PCI were determined, namely total hemostatic potential and fibrinolytic potential, their indices and index ratios, ie CIs. The results suggest that in 62.4% of the patients under investigation, a state of hypercoagulation is observed, which is always present in restenosis in the anamnesis and in patients with angina pectoris. Statistical processing of the study results was performed using methods of variational statistics using Student's t-test. The suggested CI allows the identification of high-thrombotic risk groups.

References

1. Amosova, Ye. N. (1998). Rukovodstvo po tromboliticheskoy terapii [Guide to thrombolytic therapy]. Kiyev: IT-studio.

2. Platonova, T. N., Zaichko, N. V., Chernyshenko, T. M., Gornitskaya, O. V. & Grishchuk, V. I. (2010). Otsenka informativnosti i prognosticheskoy znachimosti traditsionnykh skriningovykh i dopolnitel'nykh laboratornykh testov dlya diagnostiki trombofilii [Assessment of the informative value and prognostic value of traditional screening and additional laboratory tests for the diagnosis of thrombophilia]. Laboratorna diagnostika – Laboratory diagnostics, 4 (54), 3–10.

3. Rublenko, A. M., Urvant, L. P., Makohonenko, Ye. M., Platonova, T. M., Tsap, P. Yu., Chernyshenko, T. M. … Luhovskoi, E. V. (2011). Vplyv aktyvatora proteyinu S na zahalʹnyy hemostatychnyy potentsial plazmy krovi za endoprotezuvannya tazostehnovoho suhloba [Influence of protein C activator on the total hemostatic potential of blood plasma for hip replacement]. Ukrayinsʹkyy biokhimichnyy zhurnal – Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal, 5 (83), 32–8.

4. Pyrogova, L. V., Chernyshenko, T. M., Kolesnikova, I. N., Platonova, T. N., Bereznitsky, G. K., Makogonenko, Y. M., … Lugovskoy, E. V. (2016). Level of overall haemostasis potential in donor and patient plasma in pathology. Ukr. Biochem. J., 88 (2), 56–75.

5. Scandura, J. M., & Walsh, P. N. (1996). Factor X bound to the surface of activated human platelets is preferentially activated by platelet-bound factor IXa. Biochemistry, 35 (27), 8903–13.
Published
2019-09-02
How to Cite
Storozhuk, N., Ivanov, V., Storozhuk, B., & Dovgaliuk, T. (2019). Evaluation of blood plasma coagulation balance in patients with ischemic heart disease and percutaneous coronary angioplasty using total hematopoietic potential. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(3), 397-400. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(3)-10