Body rebalancing M.I. Pyrogov: historiographic section


  • Р. М. Hunko National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)
  • V. O. Haiducov National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)
  • Z. S. Martynova National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)
Keywords: Pyrogov M. I., embalmment, National Pyrogov’s estate museum

Abstract

Provides a brief historical background, reflecting different stages of preservation of the body of the great surgeon M. I. Pyrogov. The results of unique scientific and practical work carried out – the creation of new and improvement of existing biomedical technologies of conservation and long-term preservation of Pyrogov’s body. The article notes the effectiveness and appropriateness of these developments in the practice of long-term and reliable preservation of Pyrogov’s body.

Author Biographies

Р. М. Hunko, National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)

Candidate of Medical Sciences Associate Professor, Director General, National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)

V. O. Haiducov, National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)

Scientific Secretary National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)

Z. S. Martynova, National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)

Chief Custodian National Museum Estate of M. I. Pyrogov, (Vinnitsya, Ukraine)

References

1. Shklyarevskiy, S. S. (1882). Istoriya bolezni N. I. Pirogova [Case history N. I. Pirogov]. Vrach – Doctor, 10, 161.

2. Voyenno-meditsinskiy muzey Ministerstva oborony Rossii VMM MOR) [Military Medical Museum of the Ministry of Defense of Russia]. OF. 20359. L., 1–2.

3. VMM MOR. OF. 20357. L., 1–3.

4. Protokoly i trudy Russkogo khirurgicheskogo obshchestva Pirogova za 1886–1887 gg. [Protocols and works of the Pirogov Russian Surgical Society for 1886–1887]. SPb., 1887, 216–217.

5. Shevchenko, Y. L., & Kozovenko, M. N. (2005). Muzey N. I. Pirogova [Museum N. I. Pirogov]. SPb., 12.

6. Kiyevlyanin [Kiev resident]. 1881, № 276.

7. Vyvodtsev D. I. (1881). Balzamirovaniye i sposoby sokhraneniya anatomicheskikh preparatov i trupov zhivotnykh [Embalming and methods of preserving anatomical preparations and animal carcasses]. – 165 p.

8. Protokoly i trudy Russkogo khirurgicheskogo obshchestva za 1882–1883 gg [Protocols and works of the Russian Surgical Society for 1882–1883]. SPb., 1883, 20.

9. Zodchi Ukrainy kintsia XVIII pochatku XIX stolit: Biohrafichnyi dovidnyk [Zodchі Ukrainy kіntsya XVIII cob twentieth table: Bіografochny doіdnik]. K., 1999, 341–342.

10. Pankratov A. S. U velikikh mogil [At the great graves]. M., 1914, 7–17.

11. Novyy khirurgicheskiy arkhiv [New surgical archive]. 1958, 3, 122.

12. Bolshaya meditsinskaya entsiklopediya (BME) [Big Medical Encyclopedia (BME)]. (Izd. 3-e). M., 1977, 6, 414–415.

13. Trudy 1-go Vseukrainskogo Syezda khirurgov. Odessa. 15/IX–19/IX–1926 g. – Dnepropetrovsk, 1927. – S. 282–283.

14. BME. – Izd. 3-e. – M., 1984. – T. 23. – S. 271.

15. Voyenno-meditsinskiy zhurnal. – 1984. – № 9. – S. 75–77.

16. Akt komisii vid 29.07.1956 r. pro rezultaty roboty z tilom M. I. Pyrogova.
Published
2019-06-27
How to Cite
HunkoР. М., Haiducov, V. O., & Martynova, Z. S. (2019). Body rebalancing M.I. Pyrogov: historiographic section. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(2), 330-336. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/644