Ways of optimization of the teaching of the subject “Pathophysiology” and preparation of future doctors on the basis of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya


Keywords: theoretical training, perfection, clinical orientation, modern means of education, independent work of students

Abstract

The main principles of organization of educational process on the Department of Pathophysiology of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya are highlighted. In order to improve the quality of the training of future doctors, along with standard teaching methods such as lectures, practical classroom and independent out-of-class studies, alternative methods such as conducting brain-rings are used to stimulate a creative approach to the study of discipline. This allows to improve the quality of students' training in accordance with European standards, to formulate a clinical thinking and creative approach.

 

References

1. Buhrov, V., Hozhyk, A., & Zhdanova, K. (2014). Pravovi zasady realizatsii Bolonskoho protsesu v Ukraini [Legal principles of implementation of the Bologna process in Ukraine]. In-t vyshchoi osvity NAPN Ukrainy. K.: DP “NVTs “Pryorytety” – Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. K .: DP “NCC” Priorities”.

2. Kobzar, O. B. (2002). Dydaktychna rol novykh informatsiinykh tekhnolohii u zahalnomu protsesi vyshchoi medychnoi shkoly. V. O. Zaichuk (Red.) [Didactic role of new information technologies in the general process of higher medical school. V. O. Zaychuk (ed.)]. Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb. K.: NMTs VO – New Learning Technologies: Science. Method. save K .: NMC VO.

3. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” №2984-III, iz zminamy vid 19 sichnia 2010 r. [Ukrainian Law “On Higher Education” №2984-III with changes from January 19, 2010]. Vziato z htt://zakon.rada.gov.ua/ cgi/laws/main.cgi?nred =1060-12.

4. Milerian, V. Ye. (2004). Metodychni osnovy pidhotovky ta provedennia navchalnykh zaniat v medychnykh vuzakh: metodychnyi posibnyk [Methodical bases of training and conducting of training courses in medical universities: a methodical manual]. Kyiv, Khreshchatyk.

5. Pylyponova, V. V. (2014). Metody profilizatsii vykladannia patofiziolohii na stomatolohichnomu fakulteti VNMU M.I. Pyrohova [Methods of profiling the teaching of pathophysiology at the Dental Faculty of VNMU M.I. Pirogov]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Reports of Vinnytsia National Medical University, 18 (2), 585–587.

6. Rykalo, N. A., & Pylyponova, V. V. (2015). Osoblyvosti vykladannia patofiziolohii studentam Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni M.I. Pyrohova [Peculiarities of teaching pathophysiology to students of Vinnitsa National Medical University named after MI Pirogov Modern Education]. Suchasna osvita: filosofiia, inovatsii, dosvid [Modern Education: Philosophy, Innovation, Experience]. Lodz, Polshcha. ISBN978-83-60282-31-1.

7. Slobodianiuk, T. M., Lychko, V. H., Pylyponova, V. V., & Rykalo, N. A. (2008). Pro deiaki problemy osvity v konteksti yevropeiskoho vyboru [On some educational issues in the context of European choice]. Patolohiia – Pathology, 5 (3), 147.
Published
2019-06-27
How to Cite
Rikalo, N. A., & Piliponova, V. V. (2019). Ways of optimization of the teaching of the subject “Pathophysiology” and preparation of future doctors on the basis of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(2), 287-290. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(2)-19