Influence of elements of growing technology on the content of biologically active substances in some varieties of NICOTIANA TABACUM in the conditions of the climate of Podillia


Keywords: strong tobacco, cultivar, nicotine, biologically active substances, mineral substances, edaphic and climatic factors, qualitative and quantitative composition, plant raw materials, basal dressing, technical maturity, phenological phases, height, budding, fermentation, phytohormones

Abstract

The article presents the results of a study of the influence of elements of the cultivation technology, namely the use of two basal dressings and phytohormones on the indicators of phenological processes in Nicotiana tabacum plants in the conditions of the Podillia climate. The specific features of the growth and development of two varieties of the Virginia-27 and Burley Silver River were studied. The amount of the biologically active substance - nicotine in the grown raw materials is determined and the biological features of the accumulation of biologically active substances in the raw materials are established depending on the type and technical methods of cultivation. A comparative analysis of the nicotine content was carried out using mineral fertilizers in the proportions N90P120K90 and P90K90 in comparison with plants on the control. A positive effect on the phenological levels of development and acceleration of leaf ripening for 8 days in comparison with the control was noted. A tendency has been found to reduce the amount of nicotine in plants that received basal mineral dressing, compared with plants in the control. Also, we have identified the positive effect of phytohormones on the phenological parameters of grown plants. However, in the conditions of our climate, questions about the cultivation technologies under study and their influence on the chemical composition of the grown plants require more detailed study. On this basis, such studies are necessary both in practical, economic, and scientific medical and biological aspects.

References

1. Alekseeva, V. V. (2006). Poluchenie i analiz transgennyih rasteniy Nicotiana tabacum so smyislovoy i antismyislovoy formami agrobakterialnyih genov IPT i IAAM [Obtaining and analysis of transgenic plants Nicotiana tabacum with the semantic and antisense forms of agrobacterial genes IPT and IAAM]. Puschino.

2. Benzel, L. V., Darmogray, R. E., OlIynik, P. V., & Benzel, I. L. (2010). Likarski roslini I fitoterapiya (fItoterapevtichna retseptura) [Medicinal plants and herbal medicine (phytotherapeutic recipe)]. K.: VSV “Meditsina”.

3. Bialkovska, H. D. (2013). Kryza tiutiunnytstva ta shliakhy yii podolannia [The crisis of farming and the ways of its overcoming]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable development of the economy, 2, 23–29.

4. Hrytsaienko, Z. M., Ponomarenko, S. P., Karpenko, V. P., & Leontiuk, I. B. (2008). Biolohichno aktyvni rechovyny v roslynnytstvi [The biologically active substances in agriculture]. K.: ZAT “Nichlava”.

5. Zubets, M. V., Sytnyk, V. P., & Bezuhlyi, M. D. (2010). Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Polissia i zakhidnomu rehioni Ukrainy [Scientific bases of agricultural production in the area of Polesie and the Western region of Ukraine]. K.: Ahrar. Nauka.

6. Kovalov, V. M., Marchyshyn, S. M., & Khvorost, O. P. (2014). Praktykum z identyfikatsii likarskoi roslynnoi [Workshop on identification of medicinal plant]. Ternopil. TDMU.

7. Kovalov, V. M., Pavlii, O. I., & Isakova, T. I (2004). Farmakohnoziia z osnovamy biokhimii roslyn [Pharmacology basics of biochemistry of plants]. Kh. Vyd-vo NFaU, MTK-knyha.

8. Kalenska, S. M., Yermakova, L. M., Palamarchuk, V. D., Polishchuk, I. S., & Polishchuk, M. I. (2015). Systemy suchasnykh intensyvnykh tekhnolohii u roslynnytstvi [System of modern intensive technologies in agriculture]. Vinnytsia.

9. Kovtunyk, I. M., Honcharuk, V. Ya., & Stelmashchuk, A. M. (2001). Tiutiun. Vyroshchuvannia. Pererobka [Tobacco. Cultivation. Recycling]. Kamianets-Podilskyi: Abetka.

10. Kots, S. Ya., Malichenko, S. M., & Kruhova, O. D. (2001). Fizioloho-biokhimichni osoblyvosti zhyvlennia roslyn biolohichnym azotom [Physiological and biochemical features of power plant biological nitrogen]. K.: Lohos.

11. Kulaeva, O. N., & Kuznetsov, V. V. (2002). Novyie dostizheniya i perspektivyi v oblasti izucheniya tsitokininov [Advances and prospects in study of cytokinins]. Fyzyolohyia rastenyi – Fiziologiya rasteniy, 49, 626–640.

12. Lutova, L. A., Provorov, H. A., Tihodeeev, O. N., Tihonovich, I. A., Hodzhajova, L. T., & Shishkova, S. O. (2000). Genetika razvitiya rastenij [Genetics of plant development]. Sankt-Peterburg: Nauka.

13. Nastanova VOOZ z nalezhnoi praktyky vyroshchuvannia ta zboru dlia likarskykh Roslyn [Guidelines of the who with proper practice of growing and collecting for medicinal plants]. (2010). Apteka, 5–7.

14. Palamarchuk, V. D., Polishchuk, I. S., Kalenska, S. M., & Yermakova, L. M. (2013). Biolohiia ta ekolohiia silskohospodarskykh Roslyn [Biology and ecology of agricultural plants]. Vinnytsia.

15. Reient, O. P., & Serdiuk, O. V. (2011). Silske hospodarstvo Ukrainy i svitovyi prodovolchyi rynok (1861 – 1914 rr) [Agriculture in Ukraine and world food market (1861-1914 Gg)]. K.: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

16. Savina, O. I. (2004). Teoretychni osnovy ta praktyka selektsiinoho protsesu tiutiunu (Nicotiana tabacum L.) [The theoretical basis and practice of breeding process of tobacco (Nicotiana tabacum L.)]. Zakarpatskyi instytut APV.

17. Skaletska, L. F., Podpriatov, H. I., & Zavadska O.V. (2006). Osnovy naukovykh doslidzhen zi zberihannia ta pererobky produktsii roslynnytstva [Bases of scientific researches with the storage and processing of crop production]. K.: Vydavnychyi tsentr NAU.

18. Fedushchak, N. K., Bidnychenko, Yu. I., Kramarenko, S. Yu., & Kalibabchuk, V. O. (2012). Analitychna khimiia [Analytical chemistry]. Vinnytsia : Nova Knyha.

19. Haritonov, Yu. Ya. (2001). Analiticheskaya himiya. Fiziko-himicheskie (instrumentalnye) metody analiza [Analytical chemistry. Physico-chemical methods of analysis (Instrumental)]. M.: Vyssh. shk.

20. Cikov, V. S. (2008). Sostoyanie i perspektivy razvitiya sistemy obrabotki pochvy [State and prospects of development of soil treatment system]. Dnepropetrovsk: OOO ENEM.

21. Chekman, I. S. (2006). Klinichna fitoterapiia [Clinical phytotherapy]. K. : TOV “Rada”.

22. Chuieshov, V. I., Khokhlova, L. M., & Liapunova, O. O. (2003). Tekhnolohiia likiv promyslovoho vyrobnytstva [The technology of manufacturing drugs]. Kh.: Vyd-vo NFaU, Zoloti storinky.

23. Astot, C., Dolezan, K., Nordström, A., Wang, Q., Kunkel, T., Moritz, T., … Sundberg, G. (2000). An alternative cytokinin biosynthesis pathway. Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 97, 14778–14783.

24. Campanella, J. J., Olajide, A. F., Magnus, V., & Ludwig-Muller, J. (2004). A novel auxin conjugate hydrolase from wheat with substrate specificity for longer side-chain auxin amide conjugates. Plant Physiol., 135 (4), 2230–40. DOI: 10.1104/pp.104.043398.

25. Kuroha, T., Kato, H., Asami, T., Yoshida, S., Kamada, H., & Satoh, S. (2002). A trans-zeatin riboside in root xylem sap negatively regulates adventitious root formation on cucumber hypocotyls. Journal of Experimental Botany, 53, 2193–2200.

26. Chang, H., Jones, M. L., Banowetz, G. M., & Klark, D. G. (2003). Overproduction of cytokinins in Petunia flowers transformed sensitivity to ethylene. Plant Physiol., 132, 2174–2183.

27. Miyawaki, K., Matsumoto-Kitano, K., & Kakimoto, T. (2004). Expression of cytokinin biosynthestic isopentenyltransferase genes in Arabidopsis: tissue specificity and regulation by auxin, cytokinin, and nitrate. The Plant Journal, 37, 128–138.

28. World Health Organization (2007). WHO monographs on selected medicinal plants. Geneva, 3, 390.
Published
2019-06-27
How to Cite
Bobrovskaya, O. A., & Sergeyev, S. V. (2019). Influence of elements of growing technology on the content of biologically active substances in some varieties of NICOTIANA TABACUM in the conditions of the climate of Podillia. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(2), 199-203. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(2)-02