Influence of some comorbid and polymorbid states on the indicators of hemostasis in patients with ischemic heart disease and percutaneous angioplasty


Keywords: ischemic heart disease, percutaneous coronary angioplasty, restenosis, comorbid conditions, hemostasis.

Abstract

Identification of markers of possible thrombotic complications in patients with ischemic heart disease and percutaneous angioplasty with comorbid conditions on the background is significant for preventive medical interventions, depending on the degree of thrombotic risk. The hemostasis markers (sF, fibrinogen, D-dimer and C-protein) of 91 patients (77 men and 14 women) with ischemic heart disease and percutaneous angioplasty, of whom 32 patients had a stent retrombosis in anamnesis, were measured in different groups of comorbidity and polymorbidity. The purpose of the paper is to investigate changes in hemostasis in some comorbid conditions in patients with ischemic heart disease and percutaneous angioplasty, as well as to identify possible markers of thrombinemia. The results of the study suggest that the presence of comorbidity and polymorbidity in the investigated patients acts as a prognostic weighting factor in the development of thrombotic complications. A comprehensive study of hemostasis markers, among which sF is the most informative one, objectively characterizes disorders in the hemostasis system, while diabetes mellitus and restenosis in the anamnesis being the most dangerous comorbid conditions during the development of thrombotic complications.

Author Biographies

N.V. Storozhuk

Сторожук Надія Василівна – асистент кафедри кафедри внутрішньої медицини №3Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, shevchuk.nadyush@gmail.com  Тел. +38(098)812-5288; ORCID 0000-0003-4424-4990.

T.M. Platonova

Платонова Тетяна Миколаївна – д.б.н., співробітник відділу біології білку Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна, platonovatn@gmail.com Тел. +38(050)569-2388; ORCID 0000-0002-7241-1146.

B.G. Storozhuk

Сторожук Борис Григорович – д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, storozhuk0323@gmail.com  Тел. +38(050)313-3302; ORCID 000-0002-9590-2159.

E.V. Lugovskoy

Луговськой Едуард Віталійович – професор, чл-кор. АН України, зав. відділом біології білку Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна, lougovskoy@yahoo.com  Тел. (044)234-2335; ORCID 0000-0002-8958-7463.

L.A. Storozhuk

Сторожук Лариса Олександрівна – к.мед.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, larinastorozhuk@gmail.com  Тел. +38(095)208-9869; ORCID 0000-0002-4591-9534.

T.V. Dovgalyuk

Довгалюк Тетяна Вікторівна – вчений секретар НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, postboxt05@gmail.com  Тел. +38(050)063-6522; ORCID 0000-0003-1614-9021.

References

1. Volkov, G. L., Platonova, T. N., Savchuk, A. M., Gornickaya, O. V., Chernyshenko, T. M., & Krasnobrizhaya, E. N. (2005). Sovremennye predstavleniya o sisteme gemostaza [Contemporary ideas about the hemostasis system]. Kyiv: Naukova dumka.

2. Luhovsʹkoy, E. V., Komisarenko, S. V., Platonova, T. M., Rublenko, A. M., Fishchenko, V. O., Kolesnikova, I. M., Lytvynova, L. M. (2013). Vyznachennya vmistu rozchynnoho fibrynu ta D-dymeru dlya prohnozuvannya trombotychnykh uskladnenʹ za endoprotezuvannya kulʹshovoho suhloba [Determination of soluble fibrin and D-dimer contents for prognosis of thrombotic complications]. Laboratorna diahnostyka – Laboratory diagnostics, 2 (64), 3–8.

3. Rublenko, A. M., Urvant, L. P., Makohonenko, YE. M., Platonova, T. M., Tsap, P. YU., Chernyshenko, T. M., ta in. (2011). Vplyv aktyvatoru proteyinu S na zahalʹnyy hemostatychnyy potentsial plazmy krovi za endoprotezuvannya tazostehnovoho suhloba [Influence of protein C activator on total hemostatic potential of blood plasma for endoprosthetics of hip joint]. Ukrayinsʹkyy biokhimichnyy zhurnal – Ukrainian Biochemical Journal, 5 (83), 32–38.

4. Lugovskoy, E. V., Kolesnikova, M. N., Lugovskaya, N. E., Litvinova, L. M., Grishchenko, P. G., Gogolinskaya, G. K. (2004). Kolichestvennoye opredeleniye D-dimera i rastvorimogo fibrina v plazme krovi cheloveka pri ishemicheskoy bolezni serdtsa i gipertonicheskoy bolezni [Quantitative determination of D-dimer and soluble fibrin in human plasma in coronary heart disease and hypertension]. Ukrayinsʹkyy biokhimichnyy zhurnal – Ukrainian Biochemical Journal, 6(76), 136-141.

5. Lugovskoy, E. V., Grishchenko, P. G., Kolesnikova, M. N., Lugovskaya, N. E., Litvinova, L. M., & Kostyuchenko, Ye. P. (2009). Rastvorimyy fibrin i D-dimer, kak molekulyarnyye markery sosudistykh oslozhneniy u bol'nykh sakharnym diabetom [Soluble fibrin and D-dimer, as molecular markers of vascular complications in patients with diabetes mellitus]. Dopovidi natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny – Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 130–133.

6. Parkhomenko, A. N., Lutay, YA. M., Danshan, N., ot imeni organizatorov i uchastnikov registra Euro Heart Survey ACS Snapshot (2011). Ukrainskiy registr ostrogo infarkta miokarda, kak fragment Yevropeyskogo: kharakteristika bol'nykh, organizatsiya meditsinskoy pomoshchi i gospital'naya terapiya [Ukrainian register of acute myocardial infarction, as a fragment of the European: the characteristics of patients, the organization of medical care and hospital therapy]. Ukrayinsʹkyy medychnyy chasopys – Ukrainian Medical Journal, 1 (81), 20–24.

7. Malʹchevsʹka, T. Y. (2015). Hemostaziolohichni osoblyvosti plazmy u patsiyentiv iz stabilʹnoyu ishemichnoyu khvoroboyu z poyednanoyu patolohiyeyu [Hemostasiological features of plasma in patients with stable ischemic disease with combined pathology]. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ – Journal of Scientific Research, 3, 59–62.

8. Storozhuk, L. O., Shevchuk, S. V., Storozhuk, B. H., Zaichko, N. V., Luhovsʹkoy, E. V., Platonova, T. M. (2017). Kliniko-laboratorna diahnostyka trombofiliy u khvorykh z KHKHN VD stadiyi, shcho perebuvayutʹ na prohramnomu hemodializi (metodychni rekomendatsiyi) [Clinical and laboratory diagnostics of thrombophilia in patients with CKD of VD stage, which are on program hemodialysis (methodical recommendations)]. Vinnytsya: FOP Rohalʹsʹka, I.O.
Published
2019-03-01
How to Cite
Storozhuk, N., Platonova, T., Storozhuk, B., Lugovskoy, E., Storozhuk, L., & Dovgalyuk, T. (2019). Influence of some comorbid and polymorbid states on the indicators of hemostasis in patients with ischemic heart disease and percutaneous angioplasty. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(1), 134-137. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(1)-23

Most read articles by the same author(s)